Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-06
Data wydania:2003-05-05
Data wejscia w życie:2003-08-27
Data obowiązywania:2004-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 2004


Strona 1 z 13
1625

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 11 lipca 2001 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Rumunii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, dążąc do dalszego rozwoju stosunków dwustronnych w duchu Układu między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r., zaniepokojone wzrostem przestępczości, zwłaszcza zorganizowanej i terroryzmu, przekonane o istotnym znaczeniu współpracy międzynarodowej dla skutecznego zwalczania przestępczości, szczególnie w jej zorganizowanej formie oraz terroryzmu, kierując się zasadami równości i wzajemności, z poszanowaniem przepisów prawa wewnętrznego swych państw oraz norm i zasad prawa międzynarodowego, z uwzględnieniem postanowień Jednolitej Konwencji o środkach odurzających, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r., zmienionej Protokołem, sporządzonym w Genewie dnia 25 marca 1972 r., Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r., Europejskiej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r. oraz Kon-

Dziennik Ustaw Nr 154                — 10847 —                Poz. 1625


wencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r., uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

1. Na podstawie niniejszej Umowy oraz zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego swych państw, Umawiające się Strony będą współpracowały w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości, a w szczególności: (1) przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności osób, (2) przestępstw przeciwko mieniu, (3) kradzieży, nielegalnego posiadania, wytwarzania, obrotu i wszelkich innych nielegalnych operacji bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, jądrowymi, promieniotwórczymi, toksycznymi, biologicznymi lub innymi materiałami niebezpiecznymi, (4) przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, (5) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym sutenerstwa, pedofilii oraz produkcji w celu rozpowszechniania i rozpowszechniania materiałów o treści pornograficznej, także przy wykorzystaniu systemów informatycznych, (6) handlu ludźmi, (7) nielegalnego obrotu ludzkimi komórkami, tkankami i narządami, (8) przekraczania wbrew przepisom granicy państwowej oraz innych przestępstw z tym związanych, (9) podrabiania lub przerabiania środków płatniczych, papierów wartościowych i innych dokumentów oraz wprowadzania ich do obiegu lub używania jako autentycznych, (10) nielegalnych operacji handlowych, finansowych, bankowych oraz innych przestępstw z nimi związanych, (11) legalizowania dochodów i korzyści pochodzących z przestępstw, w tym również prania brudnych pieniędzy, (12) korupcji z udziałem funkcjonariuszy publicznych, (13) nielegalnej uprawy i przetwarzania roślin służących do wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz nielegalnego wytwarzania, posiadania, obrotu i wszelkich innych nielegalnych operacji środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz ich prekursorami,

(14) przestępstw przeciwko własności intelektualnej, (15) przestępstw przeciwko informacjom gromadzonym lub przesyłanym za pomocą systemów i sieci informatycznych, (16) aktów terroryzmu.

2. Umawiające się Strony będą współpracowały również w przedmiocie poszukiwania: (1) osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 lub uchylających się od odbycia orzeczonej kary za ich popełnienie, (2) osób zaginionych, a także podejmowania czynności związanych z identyfikacją osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok, (3) przedmiotów pochodzących z przestępstw lub służących do ich popełnienia. Artykuł 2

1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy, Umawiające się Strony określają następujące organy właściwe: (1) w Rzeczypospolitej Polskiej: a) minister właściwy do spraw wewnętrznych, b) minister właściwy do spraw instytucji finansowych, c) Szef Urzędu Ochrony Państwa, d) Komendant Główny Policji, e) Komendant Główny Straży Granicznej, f) Prezes Głównego Urzędu Ceł, g) Generalny Inspektor Celny, (2) w Rumunii: a) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, b) Ministerstwo Finansów Publicznych, c) Rumuńska Służba Informacyjna, d) Krajowy Urząd do Spraw Zapobiegania i Zwalczania Prania Pieniędzy, e) Urząd Prokuratorski przy Najwyższej Izbie Sprawiedliwości.

2. Organy właściwe, o których mowa w ustępie 1, będą bezpośrednio współpracowały w zakresie swojej właściwości oraz zgodnie z prawem wewnętrznym swoich państw.

3. W terminie trzydziestu dni od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy właściwe organy poinformują się wzajemnie o dotyczących ich danych, niezbędnych do porozumiewania się. Dane te będą niezwłocznie aktualizowane w przypadku potrzeby, w tym także w razie zmian właściwości lub nazw tych organów.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1632 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1631 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1630 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1629 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1628 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1627 z 20042004-07-06

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1626 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1624 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1622 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1621 z 20042004-07-06

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1620 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

  W 2006 roku prowadziłem w Norwegii firmę. Firma była zarejestrowana w Norwegii, nie w Polsce. Uzyskałem tam dochód z tej firmy, od którego został zapłacony w Norwegii (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1626

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-23 poz. 379

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-26 poz. 1245

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 214

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 380

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisanej w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.