Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1655 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-12
Data wydania:2004-06-22
Data wejscia w życie:2004-07-20
Data obowiązywania:2004-07-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1655 z 2004


Strona 1 z 31

Dziennik Ustaw Nr 158                — 11153 —                Poz. 1655


1655

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku2) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) świeże mięso — mięso, które oprócz schłodzenia lub mrożenia zapewniającego przedłużenie okresu przechowywania nie zostało poddane innej obróbce, a także mięso zapakowane próżniowo lub zapakowane w kontrolowanej atmosferze;

2) tusza — mięso po uboju, wykrwawianiu, wytrzewieniu oraz usunięciu kończyn w stawie nadgarstkowym i skokowym, usunięciu głowy, ogona i wymienia; w przypadku bydła, owiec, kóz i zwierząt jednokopytnych — także po oskórowaniu; w przypadku świń, jeżeli mięso jest przeznaczone do produkcji produktów mięsnych, można zaniechać usunięcia głowy oraz oddzielenia kończyn w stawie nadgarstkowym i skokowym;

3) uboczne surowce rzeźne — świeże mięso, z wyjątkiem tuszy, jeżeli nawet pozostaje ono połączone z tuszą;

4) narządy wewnętrzne — uboczne surowce rzeźne pochodzące z klatki piersiowej, włącznie z tchawicą i przełykiem, oraz z jamy brzusznej i miednicznej;

5) mięso odkostnione mechanicznie — mięso otrzymane za pomocą narzędzi mechanicznych z tkanek przylegających do kości, z wyjątkiem mięsa uzyskanego z kości głowy, odcinków dalszych kończyn położonych poniżej stawów nadgarstkowych i skokowych, a w przypadku świń także z kręgów ogonowych, przetwarzane w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych3);

6) jednostka przeliczeniowa: a) 1 sztukę bydła w wieku powyżej 3 miesięcy albo 1 konia — stanowiące 1 jednostkę przeliczeniową, b) 1 sztukę bydła w wieku do 3 miesięcy — stanowiącą 0,5 jednostki przeliczeniowej, c) 1 świnię: — powyżej 100 kilogramów żywej wagi — stanowiącą 0,20 jednostki przeliczeniowej, — od 15 do 100 kilogramów żywej wagi — stanowiącą 0,15 jednostki przeliczeniowej, — poniżej 15 kilogramów żywej wagi — stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej, d) 1 owcę lub 1 kozę powyżej 15 kilogramów żywej wagi — stanowiące 0,10 jednostki przeliczeniowej, e) 1 owcę lub 1 kozę do 15 kilogramów żywej wagi — stanowiące 0,05 jednostki przeliczeniowej;

7) zakład mięsny — zatwierdzoną rzeźnię, zakład rozbioru mięsa, chłodnię składową, zakład przepakowywania lub kilka takich obiektów połączonych funkcjonalnie i znajdujących się na tym samym terenie;

8) rozbiór mięsa — podział tuszy, półtuszy, ćwierćtuszy, półtuszy podzielonej na 3 części — na elementy lub mniejsze kawałki; wykonywany w rzeźni podział tuszy na półtusze, ćwierćtusze albo półtuszy na nie więcej niż 3 części oraz wykonywany bezpośrednio dla klienta w sklepach sprzedaży detalicznej lub w punktach sprzedaży bezpośredniej podział elementów mięsnych na mniejsze kawałki — nie jest rozbiorem;

9) opakowanie jednostkowe — zabezpieczenie świeżego mięsa poprzez zawijanie lub umieszczenie w pojemniku, który ma bezpośredni kontakt ze świeżym mięsem, oraz materiał użyty do zawijania lub pojemnik; ———————

3)

———————

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie warunków sanitarnych produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1994). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

Przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku wdrażające postanowienia art. 6 dyrektywy 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi (Dz. Urz. WE L 26 z 31.01.1977).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1655 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1661 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1660 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1659 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1658 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1657 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1656 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1654 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych do badań oraz postępowania z pobranymi próbkami w ramach kontroli urzędowej

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1653 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego)

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1652 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1651 z 20042004-07-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1650 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej Konwencji

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1649 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1648 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1647 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1646 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1645 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1644 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Działy specjalne produkcji rolnej

  Dwóch rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej w celu wspólnego prowadzenia produkcji rolnej. Czy w takiej sytuacji (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Wymogi przy działalności gastronomicznej

  Czy aby prowadzić działalność gastronomiczną, trzeba spełnić jakieś specjalne wymogi?

 • Vat na usługi ogrodnicze

  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług ogrodniczych typu utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów?

 • Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

  Czy przed rozpoczęciem działalności rolniczej (moja wyłączna działalność) powinienem dokonać zgłoszenia w ewidencji w Urzędzie gminy?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-05 poz. 1024

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2009 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1413

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie bydła, świń, owiec i kóz oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia takich zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-11 poz. 120

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1150

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.