Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1660 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-12
Data wydania:2004-06-28
Data wejscia w życie:2004-07-12
Data obowiązywania:2004-07-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1660 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 158                — 11210 —                Poz. 1660


1660

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych2) Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki organizacyjno-techniczne niezbędne do zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych lub prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych, zwanych dalej „pracami badawczymi”, z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez te organizmy, lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów niespełniających wymagań specjalnych, lub których wprowadzanie i przemieszczanie jest zabronione, zwanych dalej „badanym materiałem”. §

2. Prace badawcze mogą być prowadzone wyłącznie:

1) w obiektach lub na gruntach zabezpieczonych przed uwolnieniem i rozprzestrzenieniem się organizmów kwarantannowych;

2) przez osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo lub kierunku pokrewnym oraz posiadają co najmniej 3-letni staż pracy przy badaniach z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych — w przypadku osób kierujących pracami badawczymi;

3) przy zachowaniu procedur: a) badawczych w zakresie badania organizmów szkodliwych, które zostały uznane przez organizacje międzynarodowe, b) postępowania, zapewniających bezpieczeństwo fitosanitarne. ———————

1)

§

3. Prace badawcze mogą być prowadzone po dokonaniu oceny ryzyka rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych, biorąc pod uwagę:

1) rodzaj rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu;

2) charakter planowanych prac badawczych;

3) gatunek i biologię organizmu kwarantannowego;

4) sposoby rozprzestrzeniania się organizmu kwarantannowego;

5) wzajemne oddziaływanie organizmu szkodliwego i środowiska;

6) inne czynniki związane z zagrożeniem, jakie stanowi badany materiał. §

4. W zależności od ocenionego ryzyka, o którym mowa w § 3:

1) badany materiał zostanie odizolowany od innego materiału roślinnego lub organizmów kwarantannowych oraz, w razie potrzeby, będą przeprowadzane kontrole upraw na sąsiednich gruntach;

2) obiekty, w których są prowadzone prace badawcze, zwane dalej „obiektami”, będą wyposażone w: a) systemy zabezpieczające, w tym szczelne drzwi zamykane na klucz i szczelne okna, b) system wentylacyjny z odpowiednimi filtrami, zapobiegającymi wydostawaniu się organizmów szkodliwych, c) systemy alarmowe monitorujące przed zagrożeniami, d) oznakowanie, na którym wskazuje się rodzaj prowadzonych prac badawczych i osobę za nie odpowiedzialną; dotyczy to również wyposażenia znajdującego się w tych obiektach;

3) zapewnione zostanie kontrolowane usuwanie z obiektów resztek roślinnych, gleby i wody;

4) zostanie ograniczony dostęp do obiektów oraz obszaru do nich przyległego, a także do wyposażenia znajdującego się w tych obiektach — wyłącznie do upoważnionego personelu;

5) będą stosowane, w zależności od badanego materiału: a) procedury i warunki dla zapewnienia czystości i dezynfekcji pomieszczeń, wyposażenia i personelu, b) podlegające kontroli procedury pobierania próbek i przemieszczania badanego materiału między wyposażeniem, pomieszczeniami lub obiektami,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają załącznik nr I do dyrektywy 95/44/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne, wymienione w załącznikach I—V do dyrektywy Rady 77/93/EWG, mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref chronionych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (Dz. Urz. WE L 184 z 03.08.1995). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1660 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1661 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1659 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1658 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1657 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1656 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1655 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1654 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych do badań oraz postępowania z pobranymi próbkami w ramach kontroli urzędowej

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1653 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego)

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1652 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1651 z 20042004-07-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1650 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej Konwencji

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1649 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1648 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1647 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1646 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1645 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1644 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.