Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1661 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-12
Data wydania:2004-06-29
Data wejscia w życie:2004-07-20
Data obowiązywania:2004-07-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1661 z 2004


Strona 1 z 2
1661

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Ustala się wykaz instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 62 lit. a

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Dziennik Ustaw Nr 158                — 11212 —                Poz. 1661


rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z dnia 23 kwietnia 1983 r. str. 1 i n), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L 236 z dnia 23 września 2003 r., str. 33 i n.):

1) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;

2) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;

3) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;

4) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;

5) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;

6) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;

7) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;

8) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;

9) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;

10) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;

11) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;

12) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;

13) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;

14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu;

15) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;

16) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku;

17) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;

18) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;

19) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;

20) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu;

21) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;

22) Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;

23) Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

24) Akademia Medyczna im. Piastów Âląskich we Wrocławiu;

25) Akademia Medyczna w Białymstoku;

26) Akademia Medyczna w Gdańsku;

27) Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie;

28) Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

29) Akademia Medyczna w Warszawie;

30) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie;

31) Âląska Akademia Medyczna w Katowicach;

32) Uniwersytet w Białymstoku;

33) Uniwersytet Gdański;

34) Uniwersytet Âląski w Katowicach;

35) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

36) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

37) Uniwersytet Łódzki;

38) Uniwersytet Opolski;

39) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

40) Uniwersytet Rzeszowski;

41) Uniwersytet Szczeciński;

42) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

43) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

44) Uniwersytet Warszawski;

45) Uniwersytet Wrocławski;

46) Uniwersytet Zielonogórski;

47) Akademia Pedagogiczna w Krakowie;

48) Akademia Podlaska w Siedlcach;

49) Akademia Âwiętokrzyska w Kielcach;

50) Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku;

51) Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy;

52) Akademia Rolnicza w Krakowie;

53) Akademia Rolnicza w Lublinie;

54) Akademia Rolnicza w Poznaniu;

55) Akademia Rolnicza w Szczecinie;

56) Politechnika Gdańska;

57) Politechnika Łódzka;

58) Politechnika Warszawska;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1661 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1660 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1659 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1658 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1657 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1656 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1655 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1654 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych do badań oraz postępowania z pobranymi próbkami w ramach kontroli urzędowej

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1653 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego)

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1652 z 20042004-07-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1651 z 20042004-07-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1650 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej Konwencji

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1649 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1648 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1647 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1646 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1645 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 1644 z 20042004-07-12

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

  Jaki akt prawny reguluje kwestie zwolnień lekarskich przedkładanych do sądu przez obwinionego w sprawach o wykroczenia? Chodzi mi o regulację akceptacji przez sąd zwolnień (...)

 • Fundusz socjalny

  W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie (...)

 • Wykonywanie pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego

  Czy fakt wykonywania przez pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim pracy w innym przedsiębiorstwie, może być podstawą do zwolnienia bez wypowiedzenia z winy pracownika?

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Samochód jako mienie przesiedleńcze z USA

  Zamierzam sprowadzić samochód z USA jako mienie przesiedleńcze do Polski. mieszkam w USA ponad rok i mam zarejestrowany samochód na siebie dłużej niż 6 miesięcy. Spełniam (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-12 poz. 427

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-10 poz. 28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-21 poz. 1610

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-30 poz. 1780

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-17 poz. 1462

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.