Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-04
Data wydania:2004-01-13
Data wejscia w życie:2004-02-19
Data obowiązywania:2004-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 2004


Strona 1 z 2
150

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa: ———————

1)

1) organizację szkolenia obronnego w państwie, zwanego dalej „szkoleniem”;

2) podmioty podlegające szkoleniu;

3) zadania w zakresie planowania i realizacji szkolenia;

4) właściwość organów realizujących szkolenie. §

2. Szkolenie obejmuje:

1) przygotowanie osób, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych dalej „zadaniami obronnymi”, a także osób uczestniczących w wykonywaniu tych zadań;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.

Dziennik Ustaw Nr 16                — 735 —                Poz. 150


2) kształtowanie umiejętności współdziałania organów i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne z odpowiednimi dowództwami i jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;

3) przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny;

4) kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających szkoleniu. § 3.

1. W szkoleniu uczestniczą:

1) osoby zajmujące kierownicze stanowiska w administracji publicznej, a w szczególności: a) ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu i dyrektorzy generalni ministerstw, osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej i ich zastępcy, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne, a także wojewodowie i wicewojewodowie, b) marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz ich zastępcy, c) dyrektorzy departamentów i ich zastępcy, kierownicy biur i samodzielnych wydziałów w urzędach obsługujących ministrów, urzędach centralnych i innych państwowych jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania obronne, a także dyrektorzy wydziałów w urzędach wojewódzkich i ich zastępcy;

2) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez osoby zajmujące stanowiska, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, oraz pracownicy tych jednostek zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych;

3) przedsiębiorcy wykonujący zadania obronne, a także wyznaczeni przez nich pracownicy;

4) osoby, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji.

2. W szkoleniu mogą uczestniczyć:

1) posłowie i senatorowie — za ich zgodą;

2) inne osoby niewymienione w ust. 1: a) skierowane przez organy władzy publicznej — za zgodą tych osób, b) zgłoszone do organu, o którym mowa w § 10 ust. 1, przez władze związków zawodowych, samorządów zawodowych, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, partii politycznych, stowarzyszeń i fundacji, a także przez redaktorów naczelnych dzienników i czasopism, nadawców programów radiowych i telewizyjnych oraz ośrodki opiniotwórcze i inne instytucje.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uczestniczą, a osoby, o których mowa w ust. 2, mogą uczestniczyć w szczególności w szkoleniu prowadzonym w formie wyższych kursów obronnych. § 4.

1. Szkolenie prowadzi się w celu nabycia umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań, a także poznania zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

2. Szkolenie prowadzi się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz ćwiczeń, w tym treningów i gier, o zasięgu terenowym, wojewódzkim, regionalnym, działowym, krajowym i międzynarodowym. Szkolenie prowadzi się również w formie wyższych kursów obronnych i innych form kształcenia w państwowych szkołach wyższych, w tym w akademiach wojskowych. §

5. Organizatorami szkolenia są:

1) Prezes Rady Ministrów — w odniesieniu do szkolenia prowadzonego w formie: a) ćwiczeń o zasięgu międzynarodowym i krajowym, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pięć lat, b) ćwiczeń regionalnych, obejmujących obszar dwóch lub więcej województw, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata, c) wyższych kursów obronnych prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej;

2) właściwy minister — w odniesieniu do szkolenia organizowanego w ramach kierowanego przez niego działu administracji rządowej, prowadzonego w formie: a) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w cyklu rocznym, b) ćwiczeń działowych, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata;

3) wojewoda — w odniesieniu do szkolenia organizowanego w województwie, prowadzonego w formie: a) zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w cyklu rocznym, b) ćwiczeń wojewódzkich, obejmujących dwa lub więcej powiatów na obszarze województwa, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata;

4) marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta — w odniesieniu do szkolenia w samorządzie terytorialnym, odpowiednio województwa, powiatowym i gminnym, prowadzonego w formie: a) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w cyklu rocznym, b) ćwiczeń terenowych lub wojewódzkich, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 163 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego postępowania z tymi towarami

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 162 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 159 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 156 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 155 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 154 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Lojalka w zamian za pokrycie kosztów szkolenia

  W umowie lojalnościowej określa się czas, jaki pracownik zobowiązuje się przepracować w firmie. Czy czas ten liczy się od momentu podpisania umowy, czy od momentu zakończenia (...)

 • Hotel i wyżywienie podczas szkolenia

  Spółka z o.o. organizuje odpłatnie kursy języka angielskiego. Uczniowie mieszkają w tym czasie w hotelu gdzie zorganizowane jest również wyżywienie dla nich - usługi (...)

 • Uprawnienia do szkolenia BHP

  Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu (...)

 • Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

  W rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp w paragrafie 16 jest mowa, że organizator wystawia zaświadczenia których (...)

 • Zasady finansowania dokształcania pracowników

  Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 94 punkt 6 Kodeksu Pracy). Czy pracodawca może warunkować udzielenie dofinansowania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 805

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1694

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 516

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-16 poz. 1428

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-28 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.