Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-04
Data wydania:2004-01-27
Data wejscia w życie:2004-02-06
Data obowiązywania:2004-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 2004


153

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzane do wykonania te czynności. §

2. Ustala się rodzaje czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej „ustawą”:

1) przetwarzanie danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;

2) pozyskiwanie danych, o których mowa w art. 8 pkt 3 i 4 ustawy;

3) przygotowywanie do druku, drukowanie, dystrybucja materiałów informacyjnych, wzorów druków, formularzy, w tym wniosków o wypłatę płatności;

4) przygotowywanie do wysyłania i wysyłanie korespondencji dotyczącej płatności;

5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym opracowań teledetekcyjnych, oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie;

6) obsługa i konserwacja systemu informatycznego. § 3.

1. Podmioty, którym może być powierzone wykonywanie czynności wymienionych w § 2, powinny zapewniać:

1) samodzielne wykonywanie powierzonych czynności;

Dziennik Ustaw Nr 16                — 743 —                Poz. 153


2) jednolity sposób wykonywania czynności na obszarze całego kraju.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, powinny ponadto:

1) zapewniać, w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 1 i 2, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali ukończone studia na kierunku geodezja i kartografia oraz uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.1));

2) zapewniać, w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 3 i 4, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali wykształcenie wyższe oraz dysponowali pomieszczeniami, a także sprzętem informatycznym i poligraficznym;

3) w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 5: a) zapewniać, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali ukończone studia na kierunku geodezja i kartografia lub średnie wykształcenie geodezyjne, a ponadto posiadali uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ———————

1)

b) posiadać sprzęt informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych zgodnie z wymaganiami systemu, c) posiadać sprzęt pomiarowy i informatyczny w liczbie zapewniającej wykonywanie pomiarów geodezyjnych z dokładnością określoną w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczących standardów technicznych pomiarów w geodezji i kartografii2);

4) w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 6: a) zapewniać, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali wykształcenie i kwalifikacje z zakresu informatyki potwierdzone świadectwem, b) posiadać sprzęt informatyczny oraz urządzenia telekomunikacyjne, umożliwiające utrzymanie systemu informatycznego o zasięgu krajowym, c) przedstawić wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach dostaw lub usług, z podaniem ich wartości, terminów wykonania oraz odbiorców. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76.

Przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 163 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego postępowania z tymi towarami

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 162 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 159 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 156 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 155 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 154 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Osoba prawna jako rolnik

  Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego (...)

 • Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

  Czy przed rozpoczęciem działalności rolniczej (moja wyłączna działalność) powinienem dokonać zgłoszenia w ewidencji w Urzędzie gminy?

 • Podmioty zobowiązane do ewidencji kasą fiskalną

  Do kiedy usługi świadczone przez fryzjerów i kosmetyczki nie będą musiały być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących?

 • Stawka podatku rolnego i od gruntów

  Oznaczenia: K - użytki kopalne, N - nieużytek, dr - drogi. Osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła na podstawie umowy notarialnej tereny po byłej (...)

 • Faktura VAT w ewidencji

  Sp. z o.o. otrzymała fakturę VAT z następującymi danymi: Data dostawy/odbioru 2.09.2008; Data sprzedaży 2.09.2008; Data wystawienia 6.09.2008; Data wydruku 6.09.2008. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 90

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 333

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1537

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. sygn. akt P 40/12

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-10 poz. 25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 91

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.