Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-04
Data wydania:2004-01-22
Data wejscia w życie:2004-02-19
Data obowiązywania:2004-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 2004


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 16                — 753 —                Poz. 158


158

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Do katalogu usług powszechnych zalicza się:

1) przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług, zwanej dalej „ISDN”;

2) utrzymanie łącza w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;

3) usługi telefoniczne realizowane poprzez: a) połączenia miejscowe i strefowe, b) połączenia międzystrefowe, c) połączenia międzynarodowe, d) połączenia do sieci ruchomych;

4) usługę faksu;

5) usługę transmisji danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów;

6) usługi telefoniczne świadczone za pomocą aparatów publicznych;

7) usługę dostępu do Internetu dla szkół publicznych, placówek oświatowych, bibliotek i szkół wyższych;

8) świadczenia dodatkowe polegające na: a) udzielaniu informacji o numerach abonentów, b) udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, c) dostarczaniu, na pisemne żądanie abonenta, szczegółowego wykazu wykonanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych.

2. Przez pojęcie głównej lokalizacji abonenta, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się lokalizację wskazaną przez abonenta jako główna w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wskazana może zostać lokalizacja, w której abonent posiada stałe zameldowanie, lub lokalizacja, do której abonent posiada tytuł prawny, z wyłączeniem budynków rekreacji indywidualnej, to jest budynków przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego. W przypadku posiadania przez abonenta tytułu prawnego innego ———————

1)

niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci następuje po przedstawieniu przez niego pisemnej zgody odpowiednio właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej. §

2. Ustala się następujące wymagania dotyczące przystępności cenowej, jakie powinny być spełnione przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług telefonicznych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych na obszarze województwa, zwanego dalej „operatorem”:

1) zapewnienie abonentom wyboru opcji taryfowej zawierającej abonament, uwzględniającej ich różne możliwości ekonomiczne oraz sposoby korzystania z usług;

2) stosowanie ujednoliconych cen usług powszechnych ustalonych w oparciu o uśrednione koszty świadczenia usług powszechnych na obszarze objętym obowiązkiem świadczenia usług powszechnych przez operatora;

3) zapewnienie abonentom, w celu monitorowania przez nich wydatków ponoszonych na usługi powszechne, udogodnień i świadczeń dodatkowych takich jak: a) możliwość rozłożenia na raty opłaty za przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta, b) dostarczenie podstawowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych bezpłatnie z każdą fakturą oraz dostarczenie na pisemne żądanie abonenta szczegółowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych — zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w § 7, c) możliwość nieodpłatnego zablokowania na wniosek abonenta połączeń do numerów zaczynających się na 0—700, a, w miarę możliwości technicznych, także blokowania wskazanych przez abonenta innych typów połączeń, d) umożliwienie okresowego zawieszenia korzystania z usług telekomunikacyjnych. § 3.

1. Ustala się następujące wskaźniki jakości i dostępności usług powszechnych:

1) czas oczekiwania na przyłączenie do sieci — średni czas od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez operatora;

2) liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii głównych — średnia liczba zgłoszonych przez użytkowników w ciągu roku przypadków braku świadczenia usług lub przypadków świadczenia ich niewła-

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 163 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego postępowania z tymi towarami

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 162 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 159 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 156 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 155 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 154 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-02-15 nr 33 poz. 9

  Pomoc państwa (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie skierowane przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 (...)

 • Komunikat UE z 2006-09-16 nr 223 poz. 11

  Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa C 22/2005 (ex PL 49/2004) — pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-04 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-09 poz. 543

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 6 maja 2013 r. w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1972

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.