Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-04
Data wydania:2004-01-26
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 16                — 758 —                Poz. 160


160

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki i tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny oraz zwalniania z tych stanowisk. §

2. ˚ołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką wyznacza się na stanowisko służbowe stosownie do warunków określonych w art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z opisem stanowiska. § 3.

1. ˚ołnierz zawodowy może zajmować tylko jedno stanowisko służbowe:

1) oficer — przewidziane w etacie dla oficera;

2) podoficer zawodowy — przewidziane w etacie dla podoficera zawodowego;

3) szeregowy zawodowy — przewidziane w etacie dla starszego szeregowego zawodowego lub kaprala zawodowego.

2. ˚ołnierza zawodowego wyznacza się na nowe stanowisko służbowe na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem § 7.

3. Okres od jednego do trzech miesięcy liczony od dnia wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe stanowi okres próbny.

4. Okres próbny na stanowisku służbowym dla każdego żołnierza ustala w decyzji organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, stosownie do wniosku w tej sprawie dowódcy jednostki wojskowej. § 4.

1. Warunkiem wyznaczania żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 2, na stanowiska służbowe jest również posiadanie przez nich kwalifikacji, którymi są dla:

1) szeregowych zawodowych zaszeregowanych do stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza) — ukończenie co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej, pełnienie czynnej służby wojskowej określonej w odrębnych przepisach przez okres co najmniej sześciu miesięcy;

2) podoficerów zawodowych zaszeregowanych do stopnia etatowego: a) kaprala (mata) — ukończenie co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej, pełnienie czynnej służby wojskowej przez okres sześciu miesięcy, ukończenie kursu podoficerskiego i zdanie egzaminu końcowego, b) starszego kaprala (starszego mata) — pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego kaprala (mata) przez okres co najmniej trzech miesięcy, c) plutonowego (bosmanmata) — pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego starszego kaprala (starszego mata) przez okres co najmniej trzech miesięcy, d) sierżanta (bosmana) — posiadanie wykształcenia co najmniej ponadgimnazjalnego oraz ukończenie szkoły podoficerskiej i zdanie egzaminu końcowego, e) starszego sierżanta (starszego bosmana) — pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego sierżanta (bosmana) przez okres co najmniej sześciu miesięcy, f) młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) — ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie świadectwa dojrzałości oraz ukończenie kursu specjalistycznego i zdanie egzaminu końcowego, g) chorążego (chorążego marynarki) — pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) przez okres co najmniej sześciu miesięcy, h) starszego chorążego (starszego chorążego marynarki) — pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego chorążego (chorążego marynarki) przez okres co najmniej sześciu miesięcy, i) starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) — pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 163 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego postępowania z tymi towarami

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 162 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 159 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 156 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 155 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 154 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-21 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-08 poz. 127

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1275

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 134

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.