Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-04
Data wydania:2004-01-27
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 16                — 760 —                Poz. 161


161

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) dodatkowe dni wolne od służby dla żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „żołnierzami”;

2) rozkład czasu służby żołnierzy w tygodniu;

3) tryb udzielania żołnierzom czasu wolnego w zamian za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby;

4) sposób prowadzenia ewidencji czasu służby. § 2.

1. Przepisy art. 6 ust. 2 pkt 1 i art. 60 ust. 2 powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dni ustawowo wolne od służby — niedziele i święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.1));

2) dni wolne od służby — dni, o których mowa w pkt 1, oraz dni dodatkowo wolne od służby, o których mowa w § 3;

3) dowódca jednostki wojskowej — także szefa i komendanta oraz dyrektora lub kierownika jednostki wojskowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1;

4) dyżur — trwający dwadzieścia cztery godziny lub wielodniowy dyżur bojowy, operacyjny, ratowniczy lub inny ustalony odrębnymi przepisami;

5) etatowy dyżur — trwający dwadzieścia cztery godziny dyżur w stałym systemie dyżurów pełnionych przez żołnierzy w ramach obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego w powołanych do tego celu jednostkach organizacyjnych, w szczególności w Dyżurnej Służbie Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dyżurnych służbach operacyjnych rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych oraz podobnych etatowych służbach operacyjnych i dyżurnych ustalonych odrębnymi przepisami;

6) służba dyżurna — trwającą dwadzieścia cztery godziny służbę wewnętrzną, garnizonową lub inną ustaloną odrębnymi przepisami. ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160.

§

3. Dodatkowymi dniami wolnymi od służby dla żołnierzy są, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4:

1) soboty, z wyjątkiem ustalonych, na podstawie odrębnych przepisów, jako dni pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej;

2) dni wolne od pracy ustalone dla pracowników, o których mowa w pkt

1. § 4.

1. ˚ołnierze wykonują zadania służbowe w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, zwanych dalej „normalnymi godzinami służby”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. ˚ołnierzowi wykonującemu zadania służbowe w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia dowódca jednostki wojskowej ustala krótszy niż określony w ust. 1 wymiar godzin służby, odpowiednio do przepisów o czasie pracy pracowników zatrudnionych w takich warunkach.

3. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na dojazd do miejsca pełnienia służby lub sprawy rodzinne, dowódca jednostki wojskowej może, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez żołnierza obowiązków służbowych, ustalić dla niego inne niż określone w ust. 1 godziny służby w tygodniu, w granicach normy określonej w art. 60 ust.

2.

4. Dowódca jednostki wojskowej może, w granicach normy określonej w art. 60 ust. 2 i za zgodą bezpośredniego przełożonego, ustalić dla całego lub części stanu osobowego jednostki inny niż określony w ust. 1 rozkład normalnych godzin służby w poszczególnych dniach tygodnia, w tym w dniach dodatkowo wolnych od służby.

5. Ustalone dla żołnierza na podstawie ust. 2—4 godziny służby są dla niego normalnymi godzinami służby. §

5. Wykonywanie zadań służbowych, na polecenie dowódcy jednostki wojskowej lub bezpośredniego przełożonego, poza normalnymi godzinami służby albo w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od służby nie może pozbawić żołnierza ośmiogodzinnego wypoczynku na dobę. § 6.

1. ˚ołnierzowi, który na polecenie dowódcy jednostki wojskowej lub bezpośredniego przełożonego wykonywał zadania służbowe w wymiarze przekraczającym w danym tygodniu o osiem godzin normę określoną w art. 60 ust. 2, udziela się jednego dnia wolnego od służby.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 163 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego postępowania z tymi towarami

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 162 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 159 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 156 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 155 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 154 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-11 poz. 1055

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-15 poz. 1281

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.