Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-04
Data wydania:2004-01-20
Data wejscia w życie:2004-02-19
Data obowiązywania:2004-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 16                — 772 —                Poz. 165


165

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób postępowania ze zwłokami osoby zmarłej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, a w szczególności:

1) osoby najbliższe, które należy powiadamiać o zgonie osoby zmarłej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, i sposób tego powiadamiania;

2) podmioty wydające zgodę na pochowanie zwłok;

3) tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane przez osoby najbliższe;

4) sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez zakład karny. § 2.

1. O zgonie osoby zmarłej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności powiadamia się natychmiast — telefonicznie lub telegraficznie — pozostałego małżonka, a w wypadku gdy okaże się to niemożliwe, krewnych zstępnych i wstępnych, z którymi zmarły utrzymywał kontakt lub których adresy lub numery telefonu są znane dyrektorowi zakładu karnego, informując jednocześnie, że w ciągu 72 godzin należy powiadomić dyrektora zakładu karnego o podjętej decyzji w sprawie zorganizowania pogrzebu na własny koszt.

2. Jeżeli osoby wymienione w ust. 1 zamieszkują za granicą, powiadamia się je za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, wskazując dane personalne tych osób oraz adresy lub numery telefonów.

3. Jeżeli zmarłym jest cudzoziemiec, osoby, o których mowa w ust. 1, powiadamia się o zgonie za pośrednictwem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, a w wypadku braku przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo gdy dotyczy to skazanego, którego obywatelstwa ———————

1)

nie ustalono — ministra właściwego do spraw zagranicznych, wskazując dane personalne tych osób oraz adresy lub numery telefonów.

4. W wypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną wymienioną w wykazie ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, przekazując informację, o której mowa w ust. 1, zaznacza się, że pochowanie zwłok musi nastąpić przed upływem 24 godzin od chwili zgonu. §

3. Zgodę na pochowanie zwłok osoby zmarłej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności wydaje prokurator rejonowy, a w przypadku zgonu żołnierza służby czynnej — prokurator garnizonowy, właściwy dla miejsca zgonu. § 4.

1. Bezzwłocznie po zgonie osoby zmarłej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności dyrektor zakładu karnego przesyła prokuratorowi, o którym mowa w § 3, wniosek o wydanie zgody na pochowanie zwłok.

2. Pochowanie zwłok następuje po otrzymaniu zgody na ich pochowanie oraz aktu zgonu, wystawionego przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu. § 5.

1. W wypadku gdy porozumienie się z osobami wymienionymi w § 1 pkt 1 nie jest możliwe albo gdy osoby te nie podejmą się pochowania zwłok, zwłoki mogą być wydane innym osobom, które dobrowolnie zobowiążą się do ich pochowania.

2. Jeżeli zwłoki nie zostaną odebrane przez osoby wymienione w ust. 1, występuje się do właściwego starosty z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie przekazania zwłok szkołom wyższym do celów naukowych.

3. Przekazanie zwłok szkole wyższej następuje po otrzymaniu decyzji starosty oraz dokumentów, o których mowa w § 4 ust.

2.

4. W wypadku negatywnej decyzji starosty zleca się pochowanie zwłok zakładowi pogrzebowemu. § 6.

1. Na grobie osoby zmarłej powinna być umieszczona tabliczka z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 163 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego postępowania z tymi towarami

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 162 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 159 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 156 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 155 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 154 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-23 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-16 poz. 54

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-16 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1742

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.