Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-04
Data wydania:2004-01-20
Data wejscia w życie:2004-02-19
Data obowiązywania:2004-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 2004


Strona 1 z 5
166

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się następujące minimalne warunki utrzymywania poszczególnych gatunków lub grup zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych:

1) wyposażenie w budowle i urządzenia techniczne;

2) przestrzenne;

3) sanitarne, podawania karmy i dostępu do wody. § 2.

1. Zwierzętom zapewnia się minimalne warunki utrzymywania stosownie do potrzeb biologii danego gatunku, wieku, rasy, płci i stanu fizjologicznego. ———————

1)

2. Zwierzęta stosownie do potrzeb biologii utrzymuje się w warunkach:

1) uwzględniających ich zachowania;

2) zapewniających: a) eliminację sąsiedztwa gatunków tworzących układ drapieżnik — ofiara, b) separację samców od samic nieprzeznaczonych do reprodukcji w okresie ich rui, c) separację ciężarnych samic lub samicy z młodymi od pozostałych osobników, d) separację osobników agresywnych, e) separację osobników chorych lub podejrzanych o zakażenie;

3) zapewniających swobodę ruchu;

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

4) zapewniających wypoczynek w czasie zgodnym z ich aktywnością życiową;

5) niezagrażających bezpieczeństwu ludzi i innych zwierząt;

Dziennik Ustaw Nr 16                — 774 —                Poz. 166


6) nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz niepowodujących urazów i uszkodzeń ciała lub cierpień. § 3.

1. W miejscach utrzymywania zwierząt zapewnia się możliwość ochrony przed oddziaływaniem stresogennych czynników zewnętrznych.

2. Zwierząt nie utrzymuje się w mogącym wywołać stres sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego lub pieszego, obiektów przemysłowych lub gospodarczych, agregatów prądotwórczych oraz stacji transformatorowych. §

4. Minimalne warunki, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmują:

1) urządzenia i wyposażenie miejsc przebywania umożliwiających wszystkie zachowania życiowe i socjalne zwierząt, w tym możliwość ukrycia się i wypoczynku;

2) utrzymywanie temperatury otoczenia zwierzęcia, wilgotności powietrza, wentylacji, oświetlenia światłem dziennym lub sztucznym, wynikające z potrzeb biologii danego gatunku, wieku, rasy, płci i stanu fizjologicznego;

3) pomieszczenia i ich wyposażenie wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz umożliwiające dokładne czyszczenie i dezynfekcję;

4) urządzenia do karmienia i pojenia zwierząt oraz inne elementy wyposażenia, do których zwierzęta mają bezpośredni dostęp, wykonane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała zwierząt;

5) elementy wyposażenia technicznego, oświetlenie, ogrzewanie, wentylację, kanalizację, instalację wodną, umieszczone poza dostępem zwierząt albo zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zwierzęta;

6) urządzenia do filtrowania i napowietrzania wody w akwariach i basenach wyposażone dodatkowo w zastępczy system urządzeń awaryjnych;

7) baseny, mokre i suche fosy, konstruowane tak, aby umożliwiały zwierzętom bezpieczne ich opuszczanie;

8) urządzenia do odłowu zwierząt zapewniające szybkie i bezurazowe schwytanie;

9) ogrodzenia widoczne dla zwierząt szczególnie płochliwych i podatnych na urazy;

10) twarde, równe, stabilne podłoże pomieszczeń, przeciwdziałające poślizgowi, także wówczas, gdy jest wilgotne;

11) zamki, zasuwy i inne urządzenia zabezpieczające przed wydostaniem się zwierząt, zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem zwierząt. §

5. Minimalne warunki, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmują:

1) utrzymywanie w czystości miejsc przebywania zwierząt i ich wyposażenie;

2) bieżącą obserwację kondycji zwierząt, polegającą na doglądaniu ich przez posiadacza nie mniej niż raz dziennie;

3) okresową dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację pomieszczeń i ich wyposażenia;

4) wyposażenie miejsc przebywania w drenaż lub urządzenia umożliwiające odprowadzanie odchodów i nadmiaru wody;

5) regularne usuwanie zużytej podściółki;

6) regularną kontrolę jakości wody w akwariach i w basenach;

7) całodobowy i nieograniczony dostęp zwierząt do czystej i świeżej wody oraz podawanie karmy w ilości i o zawartości składników odżywczych odpowiednich do wymagań poszczególnych gatunków lub ras, z uwzględnieniem kondycji, wieku, wagi, stanu fizjologicznego, stadium rozwoju, stanu uzębienia osobników;

8) zaspokojenie potrzeb żywieniowych wszystkich osobników w stadzie przez umożliwienie jednoczesnego swobodnego dostępu do karmy i wody;

9) podawanie karmy w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu zwierząt;

10) uwzględnienie naturalnych zachowań zwierząt przy ich karmieniu. §

6. Miejsca utrzymywania zwierząt powinny:

1) uniemożliwiać zwierzętom ucieczkę oraz zapewniać bezpieczeństwo ludzi i innych zwierząt;

2) umożliwiać, w razie ewakuacji, szybkie wyprowadzenie zwierząt. §

7. Minimalne warunki przestrzenne i niezbędne wyposażenie miejsc utrzymywania poszczególnych ras psa domowego wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych określa załącznik do rozporządzenia. § 8.

1. W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu dotyczących minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych mają zastosowanie przepisy:

1) rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych (Dz. U. Nr 99, poz. 916);

2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatun-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 163 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego postępowania z tymi towarami

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 162 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 159 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 156 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 155 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 154 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.