Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1668 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-14
Data wydania:2004-06-29
Data wejscia w życie:2004-07-29
Data obowiązywania:2004-07-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1668 z 2004


1668

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy — Prawo dewizowe Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 154, poz. 1275) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) wykonywanie przez rezydentów, dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą, obowiązku przekazywania NBP danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;”, b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

„4) czynności wykonywane przez uprawnione banki w związku z pośrednictwem w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, a także przy dokonywaniu przez nierezydentów przekazów gotówkowych za granicę, wpłat gotówkowych na ich własne rachunki bankowe oraz rachunki bankowe innych nierezydentów.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kontrolerzy będący pracownikami Centrali przeprowadzają kontrolę w centralach uprawnionych banków oraz wobec rezydentów i nierezydentów, którym Prezes NBP, albo z jego upoważnienia dyrektor departamentu w Centrali, udzielił zezwolenia dewizowego.”;

3) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) w oddziałach uprawnionych banków, które mają siedzibę na terenie objętym właściwością miejscową danego oddziału NBP.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1668 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1679 z 20042004-07-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r. sygn. akt U 1/03

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1678 z 20042004-07-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r. sygn. akt P 20/02

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1677 z 20042004-07-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1676 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1675 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu z języka polskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1674 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1673 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1672 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczególnego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1671 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1670 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1669 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych

porady prawne online

Porady prawne

 • Import towarów a kurs walut

  Zakupiłem samochody ze Szwajcarii, zakup stanowi import towarów. Jaką datę przyjąć do ustalenia kursu walut w podatku dochodowym od osób fizycznych?

 • Kredyt w banku zagranicznym

  Czy wedlug nowej ustawy prawo dewizowe Polacy, jak również polskie firmy mogą zaciągać kredyty od banków zagranicznych poprzez ich agentów działających w Polsce (...)

 • Kurs euro na fakturze

  Wykonujemy usługi transportowe na rzecz firmy z UE. Wystawiamy faktury uproszczone w walucie obcej euro. Jaki zastosować kurs euro ogłoszony przez NBP?

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Działalność kantorowa w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe

  Jakie czynności uznać należy za działalność kantorową w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1275

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe.

 • Dziennik Ustaw z 1989-08-23 poz. 286

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 1989 r. o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 827

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej

 • Dziennik Ustaw z 1994-12-02 poz. 703

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe.

 • Monitor Polski 2013 poz. 544

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.