Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1671 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-14
Data wydania:2004-06-28
Data wejscia w życie:2004-07-29
Data obowiązywania:2004-07-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1671 z 2004


1671

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje: §

1. W przypadku gdy z organizacji producentów owoców i warzyw występuje członek, w którego gospodarstwie dokonano inwestycji z funduszu operacyjnego, zrealizowanej w ramach programu operacyjnego, zwraca on:

1) składniki majątkowe zrealizowanej inwestycji albo

2) wartość zrealizowanej inwestycji pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, w rozumieniu

———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz wartość wkładu finansowego członka, jeżeli jest niemożliwy zwrot składników majątkowych zrealizowanej inwestycji — w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji. § 2.

1. Wartość zrealizowanej inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 2, jest ustalana przez organizację producentów owoców i warzyw.

2. W przypadku określonym w § 1 pkt 2, środki finansowe stanowiące wartość inwestycji wpłaca się na wyodrębniony rachunek bankowy, na którym są gromadzone środki funduszu operacyjnego. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1671 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1679 z 20042004-07-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r. sygn. akt U 1/03

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1678 z 20042004-07-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r. sygn. akt P 20/02

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1677 z 20042004-07-14

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1676 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1675 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu z języka polskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1674 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1673 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1672 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru i szczególnego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1670 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1669 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1668 z 20042004-07-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-30 poz. 1596

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1563

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-29 poz. 1838

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2004-2006

 • Komunikat UE z 2008-11-07 nr 283 poz. 12

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu operacyjnego ESPON 2013

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-29 poz. 1839

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.