Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1732 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-23
Data wydania:2004-07-08
Data wejscia w życie:2004-08-07
Data obowiązywania:2004-07-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1732 z 2004


1732

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje: §

1. Członek organizacji producentów owoców i warzyw wypowiada członkostwo w tej organizacji w formie pisemnej z podaniem przyczyn wypowiedzenia. §

2. Członek organizacji producentów owoców i warzyw może wypowiedzieć członkostwo w tej organizacji w trakcie realizacji programu operacyjnego, jeżeli większość członków tej organizacji reprezentujących łącznie ponad połowę udziału w wartości produkcji sprzedanej w roku poprzedzającym złożenie wypowiedzenia wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. ———————

1)

§

3. Członek organizacji producentów owoców i warzyw wypowiada członkostwo w organizacji producentów owoców i warzyw z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia, którego upływ rozpoczyna się z dniem:

1) 1 stycznia, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło po dniu 1 września poprzedniego roku;

2) 1 marca, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło po dniu 1 stycznia;

3) 1 lipca, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło po dniu 1 marca;

4) 1 września, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło po dniu 1 lipca. §

4. Wypowiedzenie członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw nie może być dokonane w terminie trzech lat od dnia wydania przez wojewodę decyzji w sprawie uznania organizacji producentów owoców i warzyw lub od dnia przystąpienia do tej organizacji. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1732 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1734 z 20042004-07-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1733 z 20042004-07-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1731 z 20042004-07-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1730 z 20042004-07-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie realizacji celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1729 z 20042004-07-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1728 z 20042004-07-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, kryteriów i trybu jego oceny oraz wzoru formularza rozliczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1727 z 20042004-07-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-02 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-24 poz. 619

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-24 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-14 poz. 1671

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-24 poz. 1525

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.