Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1740 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-26
Data wydania:2004-07-20
Data wejscia w życie:2004-08-10
Data obowiązywania:2004-07-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1740 z 2004


1740

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ———————

1)

Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159.

Dziennik Ustaw Nr 166                — 11679 —                Poz. 1740


wych, wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w pełnej wysokości.”;

§

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 134, poz. 1251) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) na stopień służbowy w korpusie oficerów lub chorążych w przypadku zmiany korpusu”;

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Funkcjonariuszowi, któremu wydano w naturze umundurowanie w postaci ubioru ćwiczebnego lub umundurowanie w celach szkolenio-

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia po lp. 11 dodaje się lp. 11a w brzmieniu: „11a. Spodnie do butów z cholewami przysługujące funkcjonariuszowi w stopniu generała brygady”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1740 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1745 z 20042004-07-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1744 z 20042004-07-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1743 z 20042004-07-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1742 z 20042004-07-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1741 z 20042004-07-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1739 z 20042004-07-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1738 z 20042004-07-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Warszawie dnia 19 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1737 z 20042004-07-26

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw, podpisania w Warszawie dnia 19 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1736 z 20042004-07-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 16 dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1735 z 20042004-07-26

  Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1542

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1531

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-05 poz. 807

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 868

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.