Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1817 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-10
Data wydania:2004-07-30
Data wejscia w życie:2004-08-10
Data obowiązywania:2004-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1817 z 2004


1817

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 85, poz. 799) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Podatnicy sprzedający lub zużywający do innych celów niż opałowe oleje, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 i Nr 113, poz. 1190), mogą obniżyć należną z tego tytułu akcyzę o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu lub imporcie tych wyrobów na cele opałowe.”;

2) po § 8 dodaje się § 8a—8d w brzmieniu: „§ 8a. W przypadku dodania w procesie produkcyjnym do wyrobów, o których mowa w art. 69—71 ustawy, alkoholu etylowego w ilości nie większej niż 6 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol na 1 hektolitr tych wyro———————

1)

bów, podatnicy mogą zmniejszyć kwotę należnej akcyzy od tych wyrobów o kwotę akcyzy zawartej w cenie dodanego alkoholu etylowego. § 8b. Podatnicy sprzedający wyroby akcyzowe wymienione w poz. 20—23 załącznika nr 2 do ustawy mogą obniżyć kwotę należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej w cenie nabycia alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji tych wyrobów. § 8c. Podatnicy zużywający w składzie podatkowym do produkcji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych inne wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłaconą od importu tych wyrobów mogą obniżyć do wysokości należnej akcyzy kwotę akcyzy od sprzedaży tych wyrobów o kwotę akcyzy zapłaconej od importu. § 8d. W przypadku zwrotu w wyniku reklamacji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą i skierowania ich do ponownego przerobu w składzie podatkowym, podatnicy mogą obniżyć kwotę akcyzy należnej od sprzedaży wyprodukowanych wyrobów o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1817 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1825 z 20042004-08-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2004 r. sygn. akt P 2/04

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1824 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1823 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1822 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1821 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1820 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1819 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1818 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1816 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1815 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1814 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1813 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana siedziby spółki a NIP

  W grudniu zmieniamy siedzibę spółki z o.o., co poniesie ze sobą konieczność zmiany Urzędu Skarbowego i złożenie aktualizacji NIP-2. Czy zmieni się NIP spółki?

 • Akcyza na biodiesel

  Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów

  W jakich sytuacjach ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów?

 • Podatek VAT

  Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień przechodzi na następny rok, tzn. może być rozliczona w styczniu następnego (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 6 poz. 54

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

 • Legislacja UE z 2010-03-18 nr 68 poz. 24

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 5

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1380

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.