Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1819 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-10
Data wydania:2004-07-23
Data wejscia w życie:2004-08-25
Data obowiązywania:2004-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1819 z 2004


1819

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie ———————

1)

sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 51, poz. 499) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Znakiem identyfikacji wizualnej, o którym mowa w ust. 1, jest prostokąt o minimalnej długości boków 50 mm i 120 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się oznaczenie BIOESTER w kolorze białym.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1819 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1825 z 20042004-08-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2004 r. sygn. akt P 2/04

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1824 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1823 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1822 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1821 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1820 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1818 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1817 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1816 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1815 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1814 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1813 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Opatentowanie sposobu sprzedaży

  Czy istnieje możliwość opatentowania sposobu (systemu) sprzedaży promocyjnej? Podam przykład: Firma Nescafe sprzedaje swój produkt wraz z kasetą z nagraniami. Czy Nescafe (...)

 • Numeracja nieruchomości

  Czy istnieje jakiś przepis mówiący o konieczności oznakowania posesji/ domu mieszkalnego? Na pewno muszą być one oznakowane w trakcie budowy ale czy wymagane jest również (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Certyfikaty i normy jakości produktów żywnościowych

  czy produkty te muszą być poddane jakimś badaniom, powinny posiadać certyfikaty lub normy zgodności?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-07 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-27 poz. 1766

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-12 poz. 16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-04 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.