Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1846 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-16
Data wydania:2004-07-23
Data wejscia w życie:2004-08-16
Data obowiązywania:2004-08-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1846 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 179                — 12508 —                Poz. 1846


1846

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w produktach substancji negatywnie oddziaływających na środowisko po ich użyciu. §

2. Ustala się nie mniejszy niż 80 % stopień degradacji częściowej anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, zawartych w produktach przeznaczonych do prania, mycia i czyszczenia w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach usługowych oraz preparatach stosowanych w przemyśle, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, badanej zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych ———————

1)

badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód (Dz. U. Nr 196, poz. 1658). §

3. Ustala się dopuszczalną zawartość fosforanów do poziomu 6 % w przeliczeniu na fosfor w preparatach do prania, preparatach do czyszczenia, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

4. Ustala się wielkość dopuszczalnych doz rtęci w lampach wyładowczych, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

5. Przepis § 2 traci moc z dniem 8 października 2005 r. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner ———————

3)

Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko (Dz. U. Nr 114, poz. 1078), które zostało zachowane w mocy do tego dnia na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. (poz. 1846)

Załącznik nr 1

WYKAZ PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH ANIONOWE I NIEJONOWE SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE, KTÓRYCH STOPIE¡ BIODEGRADACJI CZ¢ÂCIOWEJ NIE MO˚E BYå MNIEJSZY NI˚ 80 % Lp. 1 1 Nazwa grupowania 2 Preparaty powierzchniowo czynne, nawet zawierające mydło, pakowane do sprzedaży detalicznej (inne niż preparaty stosowane jako mydło) Preparaty powierzchniowo czynne, nawet zawierające mydło, niepakowane do sprzedaży detalicznej (inne niż preparaty stosowane jako mydło) Symbol PKWiU 3 24.51.32—40.00 Kod CN 4 3402 20 20

2

24.51.32—60.00

3402 90 10

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1846 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1854 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1853 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1852 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Arcybractwu Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1851 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1850 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1849 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1848 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1847 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1845 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1844 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1843 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1842 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-28 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

 • Dziennik Ustaw z 2007-01-05 poz. 8

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-10 poz. 546

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 maja 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-01 poz. 1078

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-28 poz. 735

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.