Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1847 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-16
Data wydania:2004-08-11
Data wejscia w życie:2004-08-16
Data obowiązywania:2004-08-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1847 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 179                — 12510 —                Poz. 1847


1847

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, którzy wejdą w skład komitetów sterujących dla priorytetów albo działań w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743). § 2.

1. Minister właściwy do spraw pracy, zwany dalej „ministrem”, zamieszcza w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, zwanych dalej „partnerami”, do udziału w pracach komitetów sterujących dla priorytetów albo działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006, zwanych dalej „Komitetami Sterującymi SPO RZL”.

2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:

1) zaproszenie do zgłoszenia uczestnictwa w pracach Komitetów Sterujących SPO RZL wraz z informacją o maksymalnej liczbie miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli partnerów w Komitetach Sterujących SPO RZL;

2) informację o treści zgłoszenia;

3) informację o terminie i miejscu składania zgłoszeń.

3. W zgłoszeniu należy zamieścić nazwę organizacji, adres siedziby organizacji, przedmiot działalności, oznaczenie formy prawnej, informację o liczbie członków, zasięg oddziaływania społecznego oraz imienne wskazanie kandydata na przyszłego członka i jego zastępcę w danym Komitecie Sterującym SPO RZL.

4. Do zgłoszenia dołącza się:

1) uzasadnienie udziału partnera w pracach właściwego Komitetu Sterującego SPO RZL; Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

2) kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres działania partnera obejmujący zagadnienia związane z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006;

3) w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do właściwego rejestru — aktualny odpis z tego rejestru. § 3.

1. Minister w terminie 7 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu składania zgłoszeń dokonuje ich oceny formalnej oraz przedstawia do rekomendacji:

1) listę przedstawicieli organizacji pozarządowych — Radzie Działalności Pożytku Publicznego;

2) listę przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz listę przedstawicieli związków zawodowych i samorządów zawodowych — Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3) listę przedstawicieli jednostek naukowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) — Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

2. Rekomendacja dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania list.

3. Po otrzymaniu rekomendacji, mając na względzie zachowanie równych proporcji w składzie Komitetu Sterującego SPO RZL przedstawicieli partnerów, minister dokonuje ostatecznego wyboru przedstawicieli partnerów do udziału w pracach Komitetu Sterującego SPO RZL.

4. Minister niezwłocznie przesyła partnerom pisemną informację o wynikach wyboru. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1847 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1854 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1853 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1852 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Arcybractwu Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1851 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1850 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1849 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1848 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1846 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1845 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1844 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1843 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1842 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1886

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1887

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1988

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-12 poz. 1829

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-26 poz. 1743

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.