Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1848 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-16
Data wydania:2004-07-19
Data wejscia w życie:2004-08-16
Data obowiązywania:2004-08-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1848 z 2004


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 179                — 12511 —                Poz. 1848


1848

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 12c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wykaz dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, zwanych dalej „dokumentami”, wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. ———————

1)

§

2. W Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się także dokumenty:

1) uzyskane poza terytorium państw, o których mowa w § 1, w przypadku gdy dokumenty te oraz wykształcenie i kwalifikacje zawodowe zostały uznane w państwie, o którym mowa w § 1;

2) jeżeli właściwe organy lub upoważnione instytucje w państwie, o którym mowa w § 1, wydały takie dokumenty i są one ważne na terytorium tego państwa. §

3. Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 1 i 2, nie są sporządzone w języku polskim, przedkłada się je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Infrastruktury: K. Opawski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. (poz. 1848)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

WYKAZ DYPLOMÓW, CERTYFIKATÓW I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ TYTUŁÓW NAUKOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY, WYDAWANYCH W PA¡STWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PA¡STWACH CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) — STRONACH UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, KTÓRE SĄ UZNAWANE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Wykaz dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanych:

1) w Republice Austrii: a) dyplomy przyznane przez politechniki w Grazu i Wiedniu, Uniwersytet w Innsbrucku, Wydział Budowlano-Inżynieryjny („Bauingenieurwesen”) oraz Wydział Architektury („Architektur”) w dziedzinie architektury, inżynierii budowlanej („Bauingenieurwesen”), budownictwa („Hochbau”) oraz „Wirtschaftsingenieurweses — Bauwesen”, b) dyplomy przyznane przez Uniwersytet „Bodenkultur” w dziedzinie „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft”; c) dyplomy przyznane przez Uniwersytecki Wydział Sztuki Stosowanej w Wiedniu w dziedzinie architektury, d) dyplomy przyznane przez Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu w dziedzinie architektury, e) dyplomy inżyniera (Ing.) przyznawane przez wyższe szkoły techniczne lub wyższe szkoły budowlane oraz dodatkowo uprawnienia „Baumeister” poświadczające minimum sześcioletnie doświadczenie zawodowe w Republice Austrii, potwierdzone egzaminem, f) dyplomy przyznane przez Wydział Artystyczny Uniwersytetu w Linzu w dziedzinie architektury, g) certyfikaty kwalifikacji dla inżynierów lub konsultantów ds. inżynierii w zakresie budownictwa („Hochbau”, „Bauwesen”, „Wirtschaftsingenieurwese — Bauwesen”, „Kulturtechnik

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1848 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1854 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1853 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1852 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Arcybractwu Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1851 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1850 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1849 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1847 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1846 z 20042004-08-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1845 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1844 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1843 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1842 z 20042004-08-16

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

 • Nostryfikacja dyplomu

  Jaka jest procedura nostryfikacji w Polsce dyplomu? Jakie kroki należy przedsięwziąć?

 • Status uchodźcy a studia

  W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Ustalenie obywatelstwa

  Mój były mąż w chwili rozwodu, 10 lat temu był Hindusem. Teraz chciałabym się dowiedzieć jakie ma obywatelstwo. Sam twierdzi, że otrzymał już polskie, ale nie chce (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.