Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1855 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-18
Data wydania:2004-08-03
Data wejscia w życie:2004-09-02
Data obowiązywania:2004-08-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1855 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 180                — 12536 —                Poz. 1855


1855

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa;

2) właściwość organów władzy publicznej w sprawach, o których mowa w pkt

1. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) obronne systemy łączności — systemy łączności przygotowane do wykorzystania na potrzeby obronne;

2) dedykowane sieci telekomunikacyjne — sieci telekomunikacyjne wydzielone lub wydzierżawione z infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych lub wybudowane wyłącznie na potrzeby użytkowników specjalnych, przeznaczone do zapewnienia telekomunikacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

3) inwestycja postulowana — inwestycję ną, na wniosek organu administracji przez ministra właściwego do spraw w zakresie przygotowania obronnych łączności; realizowarządowej, łączności, systemów siębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571). §

3. Obronne systemy łączności powinny cechować się w szczególności:

1) niezawodnością;

2) odpornością na zakłócenia;

3) zdolnością zapewnienia użytkownikom specjalnym bezpiecznego przekazywania informacji;

4) zdolnością zachowania ciągłości łączności podczas zmian miejsc pracy, w ramach stanowisk kierowania;

5) zdolnością do elastycznej rekonfiguracji systemu;

6) zdolnością do preferencyjnej obsługi użytkowników specjalnych. §

4. Przygotowanie i wykorzystanie obronnych systemów łączności obejmuje planowanie, organizowanie i realizację przedsięwzięć umożliwiających kierowanie państwem w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny lub dowodzenie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. § 5.

1. Przygotowanie obronnych systemów łączności realizuje się w szczególności przez:

1) precyzowanie potrzeb w zakresie łączności;

2) analizę możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych w zakresie ich wykorzystania na potrzeby obronne państwa;

3) planowanie wykorzystania istniejących systemów łączności na potrzeby obronne państwa;

4) wytypowanie osób odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie, zarządzanie i eksploatację obronnych systemów łączności;

5) utworzenie bazy danych o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych i operatorach pocztowych, niezbędnej do przygotowania i wykorzystania obronnych systemów łączności;

6) precyzowanie standardów wyposażenia stanowisk kierowania;

7) wykonywanie inwestycji;

8) wykonywanie inwestycji postulowanych.

4) preferencyjna obsługa — przedsięwzięcia organizacyjno-techniczne umożliwiające priorytetowe zapewnienie telekomunikacji lub poczty użytkownikom specjalnym, w tym w warunkach zakłóceń funkcjonowania systemów łączności;

5) resortowe sieci telekomunikacyjne — sieci telekomunikacyjne eksploatowane przez organy władzy publicznej na własne potrzeby;

6) system łączności specjalnej — system łączności zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem do przekazywanej w nim informacji przez zastosowanie urządzeń i narzędzi kryptograficznych;

7) użytkownik specjalny — organ władzy publicznej, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej lub przed———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1855 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1871 z 20042004-08-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1870 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1869 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1868 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1867 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1866 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1865 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1864 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1863 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1862 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1861 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1859 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1858 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1857 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1856 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Stawka VAT na usługi dla parafii

  Firma zajmująca się usługami pomocniczymi przygotowania druku chce wystawić fakturę VAT za swoje usługi. Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę na usługi przygotowania (...)

 • Posiadanie przygotowania pedagogicznego

  Kiedy można powiedzieć, że osoba która ukończyła studia wyższe posiada przygotowanie pedagogiczne?

 • Praca w firmie nie mającej w Polsce siedziby

  Firma z siedzibą na Cyprze a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce) chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

  Gmina zamierza wybudować drogę gminną przy zastosowaniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.