Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1857 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-18
Data wydania:2004-08-11
Data wejscia w życie:2004-09-02
Data obowiązywania:2004-08-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1857 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 180                — 12539 —                Poz. 1857


1857

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 128d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny, o których mowa w art. 128 ust. 1 i art. 128a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, organy upoważnione do wydania decyzji o przyznaniu zasiłku, dokumenty wymagane do wydania decyzji o przyznaniu zasiłku, sposób postępowania z dokumentacją przy przeniesieniu żołnierza do innej jednostki wojskowej lub poborowego do innej jednostki organizacyjnej, termin wypłaty oraz okres pobierania zasiłku na utrzymanie członków rodziny pozostających na wyłącznym utrzymaniu:

1) żołnierza: a) odbywającego zasadniczą służbę wojskową, b) absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe — zwanego dalej „żołnierzem”;

2) poborowego odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej, zwanego dalej „poborowym”. § 2.

1. Decyzję o przyznaniu zasiłku wydaje:

1) dowódca jednostki wojskowej — na podstawie pisemnego wniosku żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową i absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe;

2) komendant jednostki organizacyjnej obrony cywilnej — na podstawie pisemnego wniosku poborowego odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej.

2. Do wniosku należy dołączyć decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) uznającego żołnierza albo poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. §

3. Decyzję o przyznaniu zasiłku żołnierzowi, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, o którym mo———————

1)

wa w art. 128a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wydaje się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub umowy. § 4.

1. Zasiłki, o których mowa w § 2 i 3, wypłaca się za okres od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo zasadniczej służby w obronie cywilnej do dnia zwolnienia z tej służby.

2. Jeżeli żołnierz lub poborowy nabył prawo do zasiłku, o którym mowa w § 2, po dniu stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo zasadniczej służby w obronie cywilnej, zasiłek wypłaca się od dnia nabycia tego prawa. § 5.

1. Zasiłek wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty uposażenia.

2. Kwotę zasiłku za okres krótszy niż miesiąc ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty zasiłku na każdy dzień. § 6.

1. W przypadku przeniesienia żołnierza do innej jednostki wojskowej albo poborowego do innej jednostki organizacyjnej obrony cywilnej, dowódca lub komendant tej jednostki przesyła do dowódcy lub komendanta jednostki, w której będzie odbywał służbę ten żołnierz albo poborowy, kopię dokumentacji uprawniającej do wypłaty tego zasiłku.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przesyła się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przeniesienia żołnierza innej jednostki wojskowej lub poborowego do jednostki organizacyjnej obrony cywilnej. §

7. Postępowanie w sprawach określonych w rozporządzeniu, wszczęte i niezakończone ostateczną decyzją do dnia jego wejścia w życie, toczy się na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 15, poz. 158), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1857 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1871 z 20042004-08-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1870 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1869 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1868 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1867 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1866 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1865 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1864 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1863 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1862 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1861 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1859 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1858 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1856 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1855 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-13 poz. 158

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 640

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-29 poz. 598

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-14 poz. 998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

 • Monitor Polski 1998 nr 32 poz. 454

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie prorodzinnego podatku dochodowego od osób fizycznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.