Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1861 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-18
Data wydania:2004-07-29
Data wejscia w życie:2004-09-02
Data obowiązywania:2004-08-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1861 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 180                — 12556 —                Poz. 1861


1861

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanego dalej „Wykazem”. § 2.

1. Wykaz jest prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych w formie karty wyrobu, składającej się z dwóch części, zawierających odpowiednio informacje ogólne i szczegółowe.

2. Wzór Wykazu określa załącznik do rozporządzenia. § 3.

1. Wykaz jest udostępniany na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

2. Wykaz powinien umożliwiać niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości albo części zapisanych danych. § 4.

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisu w Wykazie niezwłocznie po otrzymaniu od właściwego organu kopii decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Informacje o decyzjach, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się na odrębnych kartach wyrobu.

3. Właściwy organ przekazuje do Wykazu kopie decyzji, o których mowa w ust. 1, wraz z kartą wyrobu (część I) oraz kopie ostatecznej decyzji o umorzeniu postępowania wraz z kartą wyrobu (część II). §

5. W Wykazie umieszcza się następujące informacje:

1) numer karty wyrobu;

2) nazwę wyrobu budowlanego;

3) numer mandatu Komisji Europejskiej albo numer i datę decyzji oraz organ wydający decyzję o uznaniu wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany, albo pozycję w wykazie wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy; ———————

1)

4) numer i datę wpisu;

5) oznaczenie (kod) decyzji, o których mowa w § 4 ust. 1;

6) organ wydający decyzję;

7) datę i numer decyzji;

8) określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację;

9) kod według klasyfikacji stosowanej przez taryfę celną;

10) opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację;

11) kraj wytworzenia wyrobu budowlanego;

12) dane producenta wyrobu budowlanego;

13) dane sprzedawcy wyrobu budowlanego;

14) rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego;

15) zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany;

16) informację o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego;

17) informację o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego;

18) informację o umorzeniu postępowania wraz z datą usunięcia wpisu, jeżeli decyzja o umorzeniu postępowania jest wydana przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy;

19) datę wydania ostatecznej decyzji;

20) inne informacje, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego. § 6.

1. Wpis w Wykazie usuwa się bezzwłocznie po wystąpieniu okoliczności i upływie terminu, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.

2. Usunięcie wpisu polega na trwałym zatarciu danych zawartych w usuniętym wpisie. §

7. Do decyzji wydanych w drugiej instancji przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: K. Opawski

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1861 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1871 z 20042004-08-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1870 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1869 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1868 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1867 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1866 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1865 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1864 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1863 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1862 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1859 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1858 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1857 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1856 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1855 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

porady prawne online

Porady prawne

 • Części samochodowe a akcyza

  Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy?

 • Wymiana krokwi

  Chcę wymienić pokrycie dachu na domku jednorodzinnym. Nie wiem, w jakim stanie są krokwie. Czy możliwa jest wymiana krokwi (ilu) bez zezwolenia na budowę, a jedynie za (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Wstrzymanie prac budowlanych

  Art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru budowlanego może nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie (...)

 • Zgłoszenie o miejscu przechowywania dokumentów

  Miejsce prowadzenia spółki z o.o. zgłoszone do KRS jest inne niż miejsca przechowywania dokumentów (biuro). Czy istnieje obowiązek zgłoszenia do KRS miejsca przechowywania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1782

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-26 poz. 486

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-08 poz. 183

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Legislacja UE z 2010-11-11 nr 293 poz. 60

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie (...)

 • Legislacja UE z 2008-06-12 nr 154 poz. 17

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.