Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1863 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-18
Data wydania:2004-07-29
Data wejscia w życie:2004-09-02
Data obowiązywania:2004-08-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1863 z 2004


Strona 1 z 6
1863

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych2) Na podstawie art. 15 pkt 2 i art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Metody analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych przeznaczonych na eksport do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia: — dyrektywy 85/503/EWG z dnia 25 października 1985 r. w sprawie metod analizy kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 308 z 25.10.1985), — dyrektywy 83/417/EWG z dnia 25 lipca 1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do niektórych białek mleka (kazein i kazeinianów) przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 237 z 26.08.1983). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

Dziennik Ustaw Nr 180                — 12560 —                Poz. 1863


Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. (poz. 1863)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOÂCI HANDLOWEJ KAZEIN SPO˚YWCZYCH I KAZEINIANÓW SPO˚YWCZYCH

1. Kazeina kwasowa spożywcza jest białkiem mleka, płukanym i wysuszonym, nierozpuszczalnym w wodzie, otrzymanym z mleka odtłuszczonego przez wytrącanie z tego mleka kazeiny przy użyciu kwasu mlekowego (E 270), kwasu chlorowodorowego, kwasu siarkowego, kwasu cytrynowego (E 330), kwasu octowego (E 260), kwasu ortofosforowego, serwatki lub kultur bakteryjnych wytwarzających kwas mlekowy bakterii kwaszących, wykazującym negatywną reakcję w teście fosfatazy, niezależnie od uprzedniego zastosowania procesów wymiany jonowej i procesów zagęszczania.

2. Kazeina kwasowa spożywcza powinna spełniać następujące szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:

1) zawartość wody — nie więcej niż 10,0 % (m/m);

2) zawartość białek mleka w suchej masie — nie mniej niż 90 % (m/m), w tym nie mniej niż 95 % (m/m) kazeiny;

3) zawartość tłuszczu mlecznego w suchej masie — nie więcej niż 2,25 % (m/m);

4) zawartość popiołu, łącznie z P205 (tlenkiem fosforu(V)) — nie więcej niż 2,5 % (m/m);

5) zawartość laktozy bezwodnej — nie więcej niż 1 % (m/m);

6) zawartość osadu (cząsteczek przypalonych) — nie więcej niż 22,5 mg w 25 g;

7) zawartość ołowiu — nie więcej niż 1 mg/kg;

8) kwasowość miareczkowa — nie więcej niż 0,27 ml 0,1 mol/l roztworu wodorotlenku sodu na gram;

9) barwa biała do białokremowej;

10) nieobecne ciała obce, w tym cząsteczki drewna, metalu, sierści lub części owadów, w 25 g;

11) nieobecne obce zapachy;

12) nieobecne grudki, które nie ulegają rozsypaniu przy lekkim nacisku.

3. Kazeina podpuszczkowa spożywcza jest białkiem mleka, płukanym i wysuszonym, nierozpuszczalnym w wodzie, otrzymanym z mleka odtłuszczonego przez wytrącanie z tego mleka kazeiny przy użyciu podpuszczki lub innych enzymów powodujących koagulację białek mleka, wykazującym negatywną reakcję w teście fosfatazy, niezależnie od uprzedniego zastosowania procesów wymiany jonowej i procesów zagęszczania.

6) zawartość osadu (cząsteczek przypalonych) — nie więcej niż 22,5 mg w 25 g;

7) zawartość ołowiu — nie więcej niż 1 mg/kg;

8) kwasowość miareczkowa — nie więcej niż 0,27 ml 0,1 mol/l roztworu wodorotlenku sodu na gram;

9) barwa biała do białokremowej;

10) nieobecne ciała obce, w tym cząsteczki drewna, metalu, sierści lub części owadów, w 25 g;

11) nieobecne obce zapachy;

12) nieobecne grudki, które nie ulegają rozsypaniu przy lekkim nacisku.

5. Kazeiniany spożywcze są produktami otrzymanymi przez wysuszenie kazein spożywczych poddanych działaniu spożywczych czynników neutralizujących i mieszanin buforowych, takich jak wodorotlenki, węglany, fosforany lub cytryniany sodu, potasu, wapnia, amonu lub magnezu, wykazującymi negatywną reakcję w teście fosfatazy, prawie całkowicie rozpuszczalnymi w wodzie destylowanej, z wyjątkiem kazeinianu wapniowego.

6. Kazeiniany spożywcze powinny spełniać następujące szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:

1) zawartość wody — nie więcej niż 8 % (m/m);

2) zawartość kazeiny w suchej masie — nie mniej niż 88 % (m/m);

3) zawartość tłuszczu mlecznego w suchej masie — nie więcej niż 2,0 % (m/m);

4) zawartość laktozy — nie więcej niż 1 % (m/m);

4. Kazeina podpuszczkowa spożywcza powinna spełniać następujące szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:

1) zawartość wody — nie więcej niż 10,0 % (m/m);

2) zawartość białek mleka w suchej masie — nie mniej niż 84 % (m/m), w tym nie mniej niż 95 % (m/m) kazeiny;

3) zawartość tłuszczu mlecznego w suchej masie — nie więcej niż 2 % (m/m);

4) zawartość popiołu, łącznie z P205 (tlenkiem fosforu(V)) — nie więcej niż 7,50 % (m/m);

5) zawartość laktozy bezwodnej — nie więcej niż 1 % (m/m);

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1863 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1871 z 20042004-08-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1870 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1869 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1868 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1867 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1866 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1865 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1864 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1862 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1861 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1859 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1858 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1857 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1856 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1855 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2005-11-08 nr 292 poz. 4

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2742/90 ustanawiające szczegółowe zasady (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1876

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 16

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-23 poz. 1175

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.