Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1869 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-18
Data wydania:2004-07-29
Data wejscia w życie:2004-09-02
Data obowiązywania:2004-08-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1869 z 2004


Strona 1 z 6
1869

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ———————

1)

(Dz. U. Nr 130, poz. 1196) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „§

4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują:

1) właściwy dla ucznia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;

2) lekarz dentysta;

3) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, zwana dalej „pielęgniarką”, albo higienistka szkolna.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.

1. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546.

Dziennik Ustaw Nr 180                — 12577 —                Poz. 1869


2) lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem;

3) rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;

4) dyrektorem szkoły;

5) radą pedagogiczną;

6) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.”;

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;

3) organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;

4) prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;

5) współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych;

6) czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

7) udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;

8) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

9) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

10) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

11) prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych uczniów i sprawozdawczości zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Pielęgniarka lub higienistka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem współpracuje z:

1) lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem;

3) § 10 otrzymuje brzmienie: „§

10. W stosunku do osób objętych indywidualnym nauczaniem, o których mowa w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakresie zadań, o których mowa w § 7 i § 11 ust. 2, sprawuje pielęgniarka środowiskowa/rodzinna.”;

4) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do czasu utworzenia na terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, o którym mowa w § 9, zadania określone w § 7, a także w § 11 ust. 2, wykonują lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.”;

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

6) użyte w rozporządzeniu w różnej liczbie i przypadku wyrazy „gabinet profilaktyczny” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. Balicki

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2004 r. (poz. 1869)

ZAKRES I TERMINY WYKONYWANIA TESTÓW PRZESIEWOWYCH, PROFILAKTYCZNYCH BADA¡ LEKARSKICH ORAZ PROFILAKTYCZNYCH ÂWIADCZE¡ STOMATOLOGICZNYCH Klasa (wiek ucznia) 1 Klasa I (7 lat)* Testy przesiewowe 2 Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego (pomiar wysokości i masy ciała),

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręProfilaktyczne badania lekarskie 3 Profilaktyczne badanie lekarskie stomatologiczne 4 Grupowa profilaktyka fluorkowa 5 Grupowa profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów (wykonywana w klasach I—VI, 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni).

Badanie w obecności rodzi-

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą ców, opiekunów prawnych wskaźnika intenlub faktycznych obejmuje: sywności próchni1. Badanie podmiotowe: cy: PUW dla zębów

1) wywiad od rodziców stałych i puw dla i dziecka, z uwzględniezębów mlecznych. niem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zacho-

2. Oddzielne podanie poszczególwań zdrowotnych,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1869 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1871 z 20042004-08-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1870 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1868 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1867 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1866 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1865 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1864 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1863 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1862 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1861 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1859 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1858 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1857 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1856 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1855 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-31 poz. 1133

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1064

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Monitor Polski 2012 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2814

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.