Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1937 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania i uchylania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości akredytacji wykonawcom usług doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-27
Data wydania:2004-08-20
Data wejscia w życie:2004-09-11
Data obowiązywania:2004-08-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1937 z 2004


Strona 1 z 3
1937

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania i uchylania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości akredytacji wykonawcom usług doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług Na podstawie art. 6c ust. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb udzielania i uchylania akredytacji wykonawcom usług doradczych finan-

2)

Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.

Dziennik Ustaw Nr 187                — 13310 —                Poz. 1937


sowanych z udziałem wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanych dalej „usługami”;

2) tryb wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji usług przez podmioty, które nie są zobowiązane do wyboru wykonawców usług z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

2) Agencji — rozumie się przez to Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;

3) wymaganych warunkach — rozumie się przez to warunki określone w art. 6c ust. 2 ustawy;

4) dziedzinie specjalizacji — rozumie się przez to rodzaj usług doradczych, którego dotyczy akredytacja;

5) wykonawcy — rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na świadczeniu usług w określonej dziedzinie specjalizacji;

6) beneficjencie — rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 6c ust. 1 ustawy;

7) ekspercie — rozumie się przez to osobę fizyczną, która działając w imieniu wykonawcy osobiście realizuje usługi na rzecz beneficjenta. §

3. Agencja udziela akredytacji podmiotom, które świadczą usługi w następujących dziedzinach specjalizacji:

1) prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej;

2) zapewnianie jakości, w tym w szczególności: a) projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, b) uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, c) doradztwo przy wydawaniu deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym w lit. b, d) zapewnianie żywności; bezpieczeństwa zdrowotnego

b) tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku, c) wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

4) wprowadzanie przez przedsiębiorców produktów na nowe rynki zagraniczne;

5) tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;

6) łączenie się przedsiębiorstw;

7) pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej. §

4. Wykonawca składa wniosek o udzielenie akredytacji bezpośrednio w Agencji lub przesyłką poleconą bądź kurierską za potwierdzeniem odbioru. § 5.

1. Wykonawca określa we wniosku jedną lub więcej dziedzin specjalizacji, w których ubiega się o akredytację.

2. Wykonawca dołącza do wniosku:

1) oryginał lub kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez wykonawcę, odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku — jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

2) oświadczenie wykonawcy o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności publicznoprawnych;

3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w art. 6b ust. 3 pkt 1 ustawy: a) wykonawcy będącego osobą fizyczną lub b) wszystkich wspólników wykonawcy będącego spółką osobową, lub c) wszystkich członków organów zarządzających wykonawcy będącego osobą prawną;

4) oświadczenie wykonawcy o tym, że nie pozostaje pod zarządem komisarycznym oraz nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego ani postępowania naprawczego;

5) życiorysy co najmniej dwóch ekspertów w poszczególnych dziedzinach specjalizacji, w których wykonawca ubiega się o akredytację, zawierające oświadczenie o: a) posiadaniu wyższego wykształcenia magisterskiego lub inżynierskiego, b) ukończeniu szkoleń lub studiów podyplomowych w danej dziedzinie specjalizacji — jeżeli

3) innowacje i nowe technologie, w tym w szczególności: a) wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1937 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1943 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1942 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1941 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1940 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1939 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1938 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1936 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1935 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1934 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1933 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1932 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu jej przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1931 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1930 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1929 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1928 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1927 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1926 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1925 z 20042004-08-27

  Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1924 z 20042004-08-27

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1923 z 20042004-08-27

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-09 poz. 917

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-20 poz. 595

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-20 poz. 321

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-04 poz. 1256

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-03 poz. 1357

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.