Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1949 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-31
Data wydania:2004-08-24
Data wejscia w życie:2004-08-31
Data obowiązywania:2004-08-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1949 z 2004


1949

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, ———————

1)

w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 64, poz. 750, z 2002 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 410) w § 1 w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. f otrzymuje brzmienie:

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

Dziennik Ustaw Nr 190                — 13572 —                Poz. 1949


Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)), odnoszącym się do środków finansowych przeznaczonych na premie dla pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty — do wysokości określonej w odrębnych przepisach,”.

„f) w art. 94 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622), odnoszącym się do środków finansowych przeznaczonych na premie dla funkcjonariuszy celnych i pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, którzy przyczynili się bezpośrednio do wykrycia przestępstw lub wykroczeń celnych i dewizowych — do wysokości określonej w odrębnych przepisach,”;

2) po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu: „n) w art. 112 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka ———————

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1949 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1953 z 20042004-08-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1952 z 20042004-08-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1951 z 20042004-08-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1950 z 20042004-08-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-22 poz. 47

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

 • Monitor Polski 2013 poz. 524

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-30 poz. 375

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-19 poz. 1702

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-24 poz. 1404

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.