Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1952 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-31
Data wydania:2004-08-26
Data wejscia w życie:2004-09-01
Data obowiązywania:2004-08-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1952 z 2004


1952

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli Na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli, gmina Grójec, województwo mazowieckie, zwany dalej „ośrodkiem”, utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli (Dz. U. Nr 134, poz. 1134), jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. ———————

1)

2. Ośrodek podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu. §

2. Kierownika ośrodka powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz ———————

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli (Dz. U. Nr 134, poz. 1134), które utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2004 r. na podstawie art. 164 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1952 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1953 z 20042004-08-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1951 z 20042004-08-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1950 z 20042004-08-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1949 z 20042004-08-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.