Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1963 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-09-03
Data wydania:2004-07-30
Data wejscia w życie:2004-10-01
Data obowiązywania:2004-09-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1963 z 2004


1963

USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) rodzinie — oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia

25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło

25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne;”;

2) w art. 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

1)

18. roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia

21. roku życia, albo

3)

24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia

24. roku życia.”;

3) w art. 12 uchyla się ust. 7;

4) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, a także gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko albo”;

Dziennik Ustaw Nr 192

5) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:                — 13629 —                Poz. 1963


2. Osoba, która do dnia wejścia w życie ustawy otrzymywała świadczenie z funduszu alimentacyjnego i po dniu 1 maja 2004 r. nie otrzymywała dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nabywa w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., na wniosek, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 70 % świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego w kwietniu 2004 r., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 612 zł i rodzina spełnia pozostałe warunki określone w ustawie.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może być wyższy niż 300 zł na dziecko.

4. Osobie, o której mowa w ust. 1, wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka ustala się z uwzględnieniem wypłaconych po dniu 1 maja 2004 r. dodatków, o których mowa w art.

12. Wysokość dodatku ustala się z urzędu, po dołączeniu zaświadczenia o wysokości przysługującego w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

5. Zmiana decyzji w sprawie wysokości dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka w przypadku osób, o których mowa w ust. 1, nie wymaga zgody strony.”.

„5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.”;

6) w art. 23: a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 17, organ właściwy może przeprowadzić wywiad. 4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierownik ośrodka pomocy społecznej udostępnia organowi właściwemu aktualny rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.”, b) w ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,”;

7) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu: „Art. 70a.

1. Osobie otrzymującej dodatek, o którym mowa w art. 12, która do dnia 30 kwietnia 2004 r. pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ustala się w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. prawo do tego dodatku w wysokości 70 % przysługującego w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dodatek nie może być niższy niż 170 zł na dziecko albo 250 zł na dziecko, o którym mowa w art. 12 ust. 4.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1963 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1971 z 20042004-09-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1970 z 20042004-09-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1969 z 20042004-09-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1968 z 20042004-09-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1967 z 20042004-09-03

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dobryszyce w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1966 z 20042004-09-03

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Cybinki w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1965 z 20042004-09-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1964 z 20042004-09-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań dotyczących wykorzystania pomocy publicznej oraz kategorii podmiotów, które są zobowiązane do określania zasad rachunkowości w odniesieniu do działalności wspieranej ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1962 z 20042004-09-03

  Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.