Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1999 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-09-06
Data wydania:2004-08-20
Data wejscia w życie:2004-09-21
Data obowiązywania:2004-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1999 z 2004


Strona 1 z 6
1999

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie) Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o broni i amunicji bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć broń palną bojową i amunicję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959). ———————

1)

§

2. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) występuje o wydanie pozwolenia na świadectwo broni w celu uzbrojenia strażników straży gminnej (miejskiej), zwanych dalej „strażnikami”, wykonujących zadania przewidziane w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zwanej dalej „ustawą”, uwzględniając warunki określone w przepisach dotyczących broni i amunicji. § 3.

1. Właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, zwany dalej „komendantem wojewódzkim Policji”, przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w § 2, może zażądać od wójta, burmistrza (prezydenta miasta) dodatkowych informacji uzasadniających potrzebę uzbrojenia strażników w proponowaną liczbę jednostek broni palnej bojowej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

Dziennik Ustaw Nr 194                — 13805 —                Poz. 1999


mi w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników — 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; zamiast siatki i krat dopuszcza się zamontowanie atestowanych szyb specjalnych, a w szczególności kuloodpornych, w odpowiedniej klasie, bez możliwości otwierania,

2. Komendant wojewódzki Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń palną bojową w przypadku stwierdzenia:

1) niewykonywania zadań określonych w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy;

2) niespełnienia warunków dotyczących właściwego przechowywania broni palnej bojowej i amunicji.

3. Komendant wojewódzki Policji może określić w pozwoleniu inną liczbę jednostek broni palnej bojowej w przypadku stwierdzenia:

1) braku okoliczności uzasadniających uzbrojenie straży gminnej (miejskiej), zwanej dalej „strażą”, w proponowaną liczbę jednostek broni palnej bojowej;

2) braku zagrożeń mienia, o którym mowa w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy, w stopniu uzasadniającym objęcie go ochroną z użyciem proponowanej liczby jednostek broni palnej bojowej.

4. Komendant wojewódzki Policji cofa pozwolenie na broń palną bojową dla straży:

1) na wniosek wójta, burmistrza (prezydenta miasta);

2) w przypadku ustania okoliczności, dla których pozwolenie zostało wydane;

3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonywania zadań, o których mowa w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy, lub w sposobie przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji. §

4. Strażnik, któremu wydano broń palną bojową w związku z wykonywanymi zadaniami, jest obowiązany, po zakończeniu tych zadań, do bezzwłocznego jej zdania do miejsca jej przechowywania. § 5.

1. Broń i amunicję będące w posiadaniu straży przechowuje się w pomieszczeniu zwanym magazynem broni.

2. Magazyn broni może być umiejscowiony w siedzibie straży lub w obiekcie chronionym przez straż. § 6.

1. Magazyn broni, o którym mowa w § 5, powinien:

1) stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, usytuowane w miarę możliwości na piętrze;

2) posiadać podręczny sprzęt gaśniczy;

3) posiadać specjalne zabezpieczenia, w tym: a) drzwi o zwiększonej odporności na włamanie minimum klasy C wg PN-90/B-92270, b) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek maks. 10 mm x 10 mm, wykonaną z drutu o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm oraz na stałe zamocowanymi w murze kratami metalowymi wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 8 mm x 30 mm; odstęp między pręta-

c) wyposażenie w sygnalizację alarmową przeciwwłamaniową podłączoną do stanowiska pełniącego całodobowy dyżur lub objętego całodobową uzbrojoną ochroną.

2. Drzwi do magazynu broni, na czas nieobecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki uzbrojenia, powinny być zamknięte i zaplombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik nieuprawnionego wejścia. §

7. Spełnienie wymogów określonych w § 6 dla magazynu broni stwierdza protokołem komisja powołana przez komendanta wojewódzkiego Policji, w której skład wchodzą przedstawiciele:

1) komendanta wojewódzkiego Policji;

2) komendanta straży. §

8. Komendant straży wyznacza strażnika odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki uzbrojenia straży spośród strażników dopuszczonych do pracy z bronią palną bojową. § 9.

1. Broń palną bojową i amunicję przechowuje się w magazynie broni w szafach stalowych lub sejfach, posiadających zamki atestowane.

2. Warunki przechowywania broni palnej bojowej i amunicji powinny uwzględniać wymagania jej producenta.

3. W magazynie broni broń palną bojową przechowuje się wyjętą z futerału, rozładowaną, zabezpieczoną, z odłączonym magazynkiem, kompletną i czystą.

4. Amunicja do broni powinna znajdować się w opakowaniach fabrycznych lub pojemnikach przystosowanych do tego celu oraz być ułożona w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Zabrania się przechowywania amunicji w magazynkach nabojowych. § 10.

1. Broń palna bojowa i amunicja będące w posiadaniu straży podlegają rejestracji w „Książce stanu uzbrojenia”.

2. Książkę stanu uzbrojenia przechowuje się w magazynie broni.

3. Wzór „Książki stanu uzbrojenia” stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 11.

1. Wydawanie na czas wykonywania zadań ochronnych i zdawanie broni palnej bojowej i amunicji po ich zakończeniu podlega rejestracji w „Książce wydania-przyjęcia broni i amunicji”.

2. Wzór „Książki wydania-przyjęcia broni i amunicji” stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1999 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 2003 z 20042004-09-06

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 2002 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych oraz wzoru rejestru i wzoru zgłoszenia o wpis do rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 2001 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 2000 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1998 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1997 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1996 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1995 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1994 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1993 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1992 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1991 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1990 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1989 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1988 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1987 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1986 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1985 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1984 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań beneficjentów pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1983 z 20042004-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

porady prawne online

Porady prawne

 • Broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji

  Jaką broń można uznać za broń palną w rozumieniu ustawy o broni i amunicji?

 • Utrata broni gazowej

  Znajomy zakupił broń gazową legalnie ponad 10 lat temu. Jednakże broń ta wraz z dokumentem kilka lat temu zaginęła. Co powinien zrobić i co mu za to grozi?

 • Zasady przechowywania i użycia broni palnej

  Witam serdecznie! Dostałem jakiś czas temu w prezencie od mego stryjecznego brata replikę czarnoprochowego rewolweru \"Colt pocket 1849\". Od tej chwili często noszę (...)

 • Użytkowanie i przechowywanie broni pneumatycznej

  Chciałbym kupić broń pneumatyczną (np. wiatrówkę lub pistolet na śrut) do celów rekreacyjnych. Chodzi o taką broń, co do której nie jest wymagane pozwolenie na (...)

 • Podstawy użycia broni palnej

  Jestem żołnierzem zawodowym i moje pytanie dotyczy służby pełnionej na terenie jednostki wojskowej z bronią. Ustawa ściśle precyzuje kto jest uznawany za organ porządkowy, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 841

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 544

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-16 poz. 1473

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-01 poz. 235

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego

 • Legislacja UE z 2005-01-12 nr 9 poz. 1

  Zalecenie Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. uzupełniające załecenie 96/129/WE w sprawie Europejskiej karty broni palnej (1)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.