Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 194 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-13
Data wydania:2004-01-27
Data wejscia w życie:2004-02-28
Data obowiązywania:2004-02-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 194 z 2004


Strona 1 z 3
194

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym ———————

1)

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) zarządza się, co następuje:

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

Dziennik Ustaw Nr 21                — 1198 —                Poz. 194


§

1. 1. Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, zwany dalej „wnioskiem”, zgłasza kierownik jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania tych stopni, zwanej dalej „jednostką”, na podstawie uchwały rady jednostki.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Jednostka wchodząca w skład szkoły wyższej składa wniosek w dwóch egzemplarzach, inne jednostki — w jednym egzemplarzu. §

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) uchwałę rady jednostki;

2) sprawozdanie jednostki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ze wskazaniem wyników uznanych za szczególnie ważne dla rozwoju nauki, techniki, gospodarki lub kultury narodowej;

3) wykaz najważniejszych publikacji, wykonanych i zastosowanych opracowań technologicznych, projektowych, konstrukcyjnych, patentów i prototypów albo osiągnięć artystycznych, będących wynikiem prac realizowanych w ramach działalności naukowej lub artystycznej jednostki, z podaniem autorów;

4) imienny wykaz osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego albo kwalifi-

kacje II stopnia, zatrudnionych w jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

5) oświadczenia osób wliczonych do minimalnej liczby osób zatrudnionych, o której mowa w art. 6 ust. 1—3 ustawy wymienionej w pkt 2, stwierdzające, iż nie są wliczane do minimalnej liczby osób zatrudnionych w innej jednostce;

6) imienny skład rady jednostki z podaniem tytułu naukowego lub tytułu w zakresie sztuki, stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki albo kwalifikacji I lub II stopnia poszczególnych członków rady oraz reprezentowanych przez nich dziedzin, dyscyplin i specjalności, miejsca zatrudnienia i zajmowanych stanowisk;

7) charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia kadr oraz dorobku naukowego lub artystycznego osób, o których mowa w pkt 4 i 6;

8) charakterystykę bazy badawczej jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem księgozbioru, aparatury naukowej, instalacji doświadczalnych, zaplecza i warsztatów niezbędnych do rozwijania prowadzonych badań naukowych lub twórczości artystycznej. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 194 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 199 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 198 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 197 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 196 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie komputerowych systemów rezerwacyjnych w lotnictwie cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 195 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-14 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 642

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 • Monitor Polski 2011 nr 12 poz. 132

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-23 poz. 485

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1066

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.