Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 253, poz. 2532 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-11-29
Data wydania:2004-11-19
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-11-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 253, poz. 2532 z 2004


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 9 września 2000 r.

o opłacie skarbowej

Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 113, poz. 954, Nr 143, poz. 1199, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1418, Nr 175, poz. 1458, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 144, poz. 1043.

Art. 1.

1. Opłacie skarbowej podlegają:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: a) podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, b) czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, c) zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, d) zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego;

2) następujące dokumenty: a) stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy), b) weksle, c) (uchylona), d) dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

2. W przypadku wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej przez podmioty inne niż organy administracji rządowej i samorządowej opłacie skarbowej podlegają składane do tych podmiotów podania i załączniki do podań oraz wydawane przez nie zaświadczenia i zezwolenia. Art. 2.

1. Nie podlegają opłacie skarbowej:

1) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach:

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów, c) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego oraz referendum, d) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem podań w sprawach udzielenia zgody na przyjęcie obowiązków w obcym wojsku, e) zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę, f) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia, g) załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, h) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów o ochronie środowiska, i) sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym, j) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w tym trybie, k) pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, l) pobytu obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin, m) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz.. 1418);

2) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) podania i załączniki do podań oraz wydawane na skutek tych podań zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1 i 2;

4) podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego; nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji;

5) podania i załączniki do podań związane z rejestracją umów na usługi finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

6) podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć podanie, czynności urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawane im zaświadczenia;

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

7) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia w sprawach o zmianę nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;

8) wnioski i załączniki do wniosków w sprawach dotacji przedmiotowych na zadania w dziedzinie rolnictwa; 8a) wnioski i załączniki do wniosków oraz zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych;

9) zezwolenia na hodowlę lub przechowywanie organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania oraz na wprowadzenie na polski obszar celny organizmów szkodliwych, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których wprowadzanie jest zabronione ze względów fitosanitarnych, jeżeli są przeznaczone do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych, jak również podania i załączniki do podań o wydanie tych zezwoleń;

10) wnioski składane na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

11) podania, załączniki do podań, zaświadczenia i zezwolenia w sprawach z zakresu wykonywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Rynku Rolnego zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi.

2. Jeżeli niepodlegające opłacie skarbowej zaświadczenia, zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) zostaną użyte w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1-3, powstaje wówczas obowiązek zapłacenia opłaty skarbowej od tych dokumentów. Art. 3. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione. Rozdział 2 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej Art. 4.

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli składają wspólne podania i załączniki do

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

podań albo jeżeli na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia albo zezwolenia.

3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie wyłącznie na pozostałych stronach tej czynności.

ust. 2 i oznaczenie ust. 1 w art. 7 uchyla

1. Podanie wniesione przez jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w art. 4 ust. się z dn. 16.08.2006 r. (Dz.U. 2005 r. Nr 1, choćby dotyczyło więcej niż jednej sprawy, podlega jednokrotnej opłacie 143, poz. 1199)

Art. 5.

skarbowej, jeżeli organ, do którego wniesiono podanie lub któremu podanie przekazano, jest właściwy do załatwienia wszystkich spraw, których podanie dotyczy.

2. Podanie wniesione przez więcej niż jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w art. 4 ust. 1, podlega jednokrotnej opłacie skarbowej, jeżeli zostało wniesione przez współwłaścicieli i dotyczy przedmiotu współwłasności lub jeżeli podanie opiera się na tej samej podstawie prawnej.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku, gdy wniesiono więcej niż jedno podanie przez osoby lub jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1, jeżeli podania zostały wniesione przez współwłaścicieli i dotyczą przedmiotu współwłasności lub jeżeli podania opierają się na tej samej podstawie prawnej.

4. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-3 opłatę skarbową pobiera się odrębnie od każdego podania wniesionego przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust.

1.

5. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podanie powinno zostać rozpatrzone mimo niezapłacenia opłaty skarbowej, koszty wezwania do uiszczenia opłaty skarbowej ponosi wnoszący podanie. W razie nieuiszczenia, koszty wezwania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 6. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od podań i załączników do podań - z chwilą wniesienia podania lub złożenia załącznika;

2) od czynności urzędowych - z chwilą dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej, a jeżeli w wyniku tej czynności ma być wydany dokument - z chwilą wydania tego dokumentu;

3) od zaświadczeń lub zezwoleń - z chwilą wydania zaświadczenia lub zezwolenia;

4) od dokumentów - z chwilą wystawienia (sporządzenia) dokumentu;

5) od przedmiotów opłaty określonych w art. 2 ust. 2 - z chwilą ich użycia w innych sprawach niż wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1-3. Art. 7.

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

[1.] Opłatę skarbową od przedmiotów określonych w art. 1 ust. 1 wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, a w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2, oraz od weksli - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty. [2. Jeżeli opłata skarbowa jest pobierana przez płatnika, jest on obowiązany do jej poboru z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.] Art. 8. Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budżetowe;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozdział 3 Wysokość stawek opłaty skarbowej Art. 9. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy. Art. 10.

1. Stawki opłaty skarbowej, określone kwotowo w załączniku do ustawy, ulegają podwyższeniu w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o ponad 15 % w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

2. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

3. Stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust. 1 zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy.

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust 1 i

3. Rozdział 4 [Pobór i zwrot opłaty skarbowej] [Art. 11.

1. Notariusze są płatnikami opłaty skarbowej od sporządzanych przez nich dokumentów.

2. Płatnicy obowiązani są uzależnić sporządzenie dokumentu lub wydanie dokumentu od uprzedniego zapłacenia opłaty skarbowej. nowe brzmienia tytu3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą- łu rozdz. 4 i art. 11 dzenia, sposób pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób pro- wchodzą w życie z dn. 16.08.2006 r. wadzenia rejestrów tej opłaty przez określenie: (Dz.U. 2005 r. Nr 1) szczegółowych zasad pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz 143, poz.

1199) sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty;

2) przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego;

3) wzorów znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych, a także warunków ich wymiany.]

1) szczegółowego sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej;

2) przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez użycie urzędowego blankietu wekslowego;

3) wzorów znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych, a także warunków ich wymiany - uwzględniając konieczność uproszczenia postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia.> Art. 12.

1. Opłata skarbowa, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi:

1) od odwołania - jeżeli odwołanie to zostało w całości uwzględnione albo decyzja, której odwołanie dotyczyło, została w innym trybie w całości uchylona lub stwierdzono jej nieważność;

2) od żądania wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji lub jej uchylenia bądź zmiany - jeżeli decyzja, której wniosek dotyczy, została uchylona, zmieniona lub stwierdzono jej nieważność;

3) od czynności urzędowych - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

2. Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli zapłacona opłata skarbowa nie przekracza 2 zł. Rozdział 5 Właściwość organów podatkowych Art. 13.

1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

1) od podań i załączników do podań, od czynności urzędowych, zaświadczeń lub zezwoleń - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu, który przyjął podanie, dokonał czynności urzędowych albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie;

2) od dokumentów: [a) jeżeli pobór opłaty następuje przez płatnika - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) płatnika,] b) od weksla - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) wystawcy, c) od pełnomocnictwa - organ właściwy ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa, d) (uchylona), e) od dokumentu zawierającego oświadczenie woli poręczyciela - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) poręczyciela. lit. a w pkt 2 w ust. 2 Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 14. Jeżeli złożono podanie, dokonano zgłoszenia, wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 15. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805). Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku.

2006-08-30

w art. 13 uchyla się z dn. 16.08.2006 r. (Dz.U. 2005 r. Nr 143, poz. 1199)

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 1/9

Załącznik do ustawy z dnia 9 września 2000 r. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

Część 1 I

Przedmiot opłaty skarbowej 2 Podania i załączniki do podań

1. Od podania

2. Od załącznika do podania

Stawka 3 5 zł 50 gr

Zwolnienia 4 Podania i załączniki do podań:

1) składane na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej,

2) o wydanie dowodu osobistego,

3) o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego w sprawach związanych z wydaniem dowodu osobistego,

4) składane w toku postępowania dowodowego,

5) składane w interesie publicznym,

6) o wydanie zezwoleń upoważniających do przekraczania granicy, przewidzianych w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi albo społecznymi,

7) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,

8) w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami, jak również o zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,

9) w sprawach mieszkaniowych,

10) w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 2/10

górniczego lub klęsk żywiołowych,

11) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,

12) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

13) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę,

14) w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz należności, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej,

15) w sprawach odszkodowań,

16) w sprawach roszczeń z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,

17) w sprawach z zakresu prawa wynalazczego,

18) o wydanie wiz - składane przez cudzoziemców zwolnionych od opłaty skarbowej za wizę,

19) o wydanie kart rowerowych osobom w wieku do lat 18,

20) wnoszone przez zagranicznych przedsiębiorców o wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami zarejestrowanymi za granicą - z zastrzeżeniem stosowania zasady wzajemności przez władze kraju zagranicznego przedsiębiorcy,

21) w sprawach należących do właściwości organów celnych, składane przez osoby przekraczające granicę państwową, związane z kontrolą celną dokonywaną u tych osób podczas przekraczania granicy,

22) o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy,

23) o nadanie statusu uchodźcy,

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 3/11

24) o udzielenie azylu,

25) o udzielenie wizy, składane przez cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy,

26) o wydanie Genewskiego Dokumentu Podróży. II Czynności urzędowe

1. Od sporządzenia aktu małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

2. Od innych czynności urzędu stanu cywilnego

75 zł 10 zł

1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu,

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

3. Od ustalenia brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska

4. Od decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

5. Od pozostałych decyzji wydawanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego

6. Od protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzonego przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

7. Od decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

8. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

9. Od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

10. Od zatwierdzenia projektu budowlanego

11. Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

12. Od wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:

15 zł 40 zł 30 zł

15 zł 30 zł 100 zł 50 zł 38 zł 76 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 4/12

jących z:

1) wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska: a) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą b) w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców c) od pozostałych

2) pozwoleń wodnoprawnych

13. Od wymaganego przepisami o ochronie środowiska:

1) zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie

1000 zł

250 zł 250 zł 95 zł 1000 zł

2) zatwierdzenia zmian w raporcie o bezpieczeństwie

14. Od potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązku w podatku akcyzowym

15. Od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

16. Od dokonania wpisu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę

250 zł 250 zł 95 zł

152 zł 190 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 5/13

17. Od dokonania wpisu do rejestru zwierząt

18. Od przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

19. Od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji:

1) do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

2) do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

20. Od decyzji o uznaniu za obywatela polskiego

21. Od decyzji o nabyciu obywatelstwa polskiego

22. Od stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

23. Od dokonania wpisania zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń

24. Od dokonania wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

25. Od dokonania wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich

26. Od zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich

27. Od dokonania wpisu do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy

20 zł 83 zł

500 zł

500 zł 200 zł 200 zł 50 zł 20 zł

6 000 zł 160 zł 55 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 6/14

emerytalnych

28. Od zmiany wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 27, polegającej na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz innego funduszu bądź na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych w imieniu innego podmiotu

29. Od dokonania wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

30. Od zmiany wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych:

1) 50 % stawki określonej od wpisu, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) 100 % stawki określonej od wpisu, jeżeli zmiana wpisu nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym, który został wpisany do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń

100 zł

50 zł 100 zł Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych obejmująca:

1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer w rejestrze przedsiębiorców, firmę przedsiębiorcy, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres - w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną,

2) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców - w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania - w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne,

4) numer polisy potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, datę obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę - w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

5) wykreślenie agenta ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń.

31. Od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej:

1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 7/15

ruchu drogowym

2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie: a) wyrobu alkoholu etylowego b) oczyszczania alkoholu etylowego c) skażania alkoholu etylowego d) odwadniania alkoholu etylowego jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

3) podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych

4) podmiotu wykonującego działalność w zakresie: a) wyrobu napojów spirytusowych b) rozlewu napojów spirytusowych jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

5) podmiotu wykonującego działalność kantorową

6) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

7) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o nasiennictwie w zakresie obrotu materiałem siewnym

8) podmiotu wykonującego działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin

9) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy – Prawo pocztowe

10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie

32. Od zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej:

400 zł 11 400 zł 11 400 zł 11 400 zł 11 400 zł

11 400 zł 11 400 zł 11 400 zł

1 063 zł

500 zł 278 zł 1 110 zł 400 zł 600 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 8/16

1) jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności, o której mowa w ust. 31 pkt 1 oraz pkt 5-10 – 50 % stawek określonych od wpisu,

2) jeżeli polega ona na zwiększeniu liczby miejsc prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 31 pkt 2-4 – 50 % stawek określonych od wpisu III Zaświadczenia

1. Od zaświadczeń, w tym również od odpisów dokumentów, wydawanych przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

1) od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

2) od sporządzenia odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

3) od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego

4) od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

5) od pozostałych zaświadczeń

2. Od pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

3. Od zaświadczeń wydawanych przez wojskowych komendantów uzupełnień, stwierdzających odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą

4. Opłata skarbowa od duplikatu książeczki wojskowej

5. Opłata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy

1) odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych,

2) odpisy skrócone: a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość, b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienie.

30 zł 25 zł 15 zł

18 zł 19 zł

11 zł

38 zł 21 zł

1) poświadczenia zgodności odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw niepodlegających opłacie skarbowej lub od niej zwolnionych.

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 9/17

administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

6. Opłata skarbowa od legalizacji dokumentu 6a. Opłata skarbowa od wydania Apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

7. Opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisów – od każdego podpisu

8. Opłata skarbowa od zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych

9. Opłata skarbowa od świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych i świadectwa dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się materiałów spożywczych

10. Za wystawienie świadectwa fitosanitarnego dla wywożonych roślin, produktów oraz przedmiotów 10a. Opłata skarbowa od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

11. Od pozostałych zaświadczeń

3 zł 19 zł 60 zł

4 zł 15 zł

114 zł 14 zł

150 zł 11 zł

1) zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w tabeli w cz. I kol. 4 pkt 5, 6, 8 i 10-14,

2) zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich,

3) potwierdzenia złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 10/18

4) zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego,

5) zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego. IV Zezwolenia

1. Od zezwolenia na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

3. Od zezwolenia na osiedlenie się 3a. Od zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

4. Od przepustki w małym ruchu granicznym:

1) jednorazowej

2) stałej

5. Od wizy:

1) wydawanej przez komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej

30 zł 300 zł 600 zł 600 zł

7 zł 19 zł 300 zł wiza wjazdowa w celu przebywania lub dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

2) pobytowej wydawanej przez wojewodę w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175 ze zm.): a) w pkt 1 b) w pkt 2 c) w pkt 3 d) w pkt 4

3) pobytowej wydawanej przez wojewodę małoletniemu cudzo-

50 zł 200 zł 200 zł 50 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 11/19

ziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) krótkoterminowej b) długoterminowej

6. Od przedłużenia wizy pobytowej:

1) krótkoterminowej

2) długoterminowej

7. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców:

1) na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

2) na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki

8. Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:

1) na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności go-

100 zł 200 zł 200 zł 400 zł

1 400 zł

1 400 zł Pozwolenia na budowę:

1) wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 12/20

spodarczej innej niż rolnicza i leśna: - za każdy m2 powierzchni użytkowej - nie więcej niż b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym c) innego budynku d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków e) budowli związanych z produkcją rolną f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra h) innych budowli i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku

2) na rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, odbudowę obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50 % stawek określonych w pkt 1

9. Od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego:

1) od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego - 75 % stawek określonych w ust. 8 pkt 1,

2) wybudowanego bez pozwolenia na budowę - 150 % stawek określonych w ust. 8 pkt 1,

1 zł 500 zł 8 zł 40 zł 14 zł 100 zł

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

2 000 zł

14 zł 140 zł 80 zł

Pozwolenia na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 13/21

3) w pozostałych wypadkach - 25 % stawek określonych w ust. 8 pkt 1

10. Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

11. Od pozwolenia na broń (świadectwa broni) udzielonego:

1) osobie fizycznej

2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. 28 zł 212 zł 1 063 zł

1) pozwolenia na broń wydawaną dla ochrony osobistej w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub w interesie publicznym, a także na broń pamiątkową pozbawioną na stałe cech używalności oraz na broń otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej,

2) pozwolenia na broń wydawane szkołom

12. Od zezwoleń oraz upoważnień wydawanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym:

1) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą

2) od pozostałych

13. Od decyzji w sprawie:

1) wydania świadectwa homologacji typu pojazdu

2) zmiany lub rozszerzenia świadectwa homologacji typu pojazdu

3) zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu

14. Od zezwoleń na utworzenie banku spółdzielczego - od funduszu udziałowego banku

15. Od zezwoleń na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej - od kapitału zakładowego banku

16. Od zezwoleń na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego

17. Od zezwoleń na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznego banku, przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia:

400 zł 40 zł 1 370 zł 380 zł 1 370 zł 0,1 % 0,1 %

11 400 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 14/22

1) na otwarcie oddziału banku

2) na otwarcie przedstawicielstwa banku

18. Od zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zmiany wydanego zezwolenia

19. Od zezwolenia na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa

20. Od licencji połowowych wydawanych:

1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m

2) na statek rybacki o długości całkowitej powyżej 10 m

21. Od sportowych zezwoleń połowowych wydawanych:

1) na okres jednego miesiąca

2) na okres jednego roku: a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat b) od pozostałych

3) na okres zawodów sportowych

22. Od pozwoleń albo zezwoleń na:

1) połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych

2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich

3) prowadzenie zarybiania

23. Od pozwoleń wodnoprawnych

24. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki:

1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza

2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji

11 400 zł 1 140 zł 11 400 zł 760 zł

570 zł 1 140 zł 11 zł

25 zł 42 zł 10 zł

10 zł 400 zł 10 zł 190 zł

100 zł 200 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 15/23

25. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczających wyroby do stosowania w zakładach górniczych:

1) od dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych: a) maszyn wyciągowych b) naczyń wyciągowych c) kół linowych d) zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych , prowadniczych i odbojowych e) zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych f) wyciągarek wolnobieżnych g) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej h) wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w lit. a–g

2) od dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

3) od dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych: a) urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów b) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób c) maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego d) systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydo-

638 zł 212 zł 212 zł 212 zł 212 zł 638 zł 638 zł 212 zł

425 zł

425 zł 638 zł

638 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 16/24

bywczych i przodkowych e) taśm przenośnikowych

4) od dopuszczenia sprzętu strzałowego: a) urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych b) wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych

26. Od wydanych na podstawie przepisów o ochronie roślin zezwoleń na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania:

1) na okres 10 lat

2) na okres do 3 lat

3) jednorazowego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania środka ochrony roślin

27. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:

1) na uprawę maku lub konopi włóknistych

2) na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży

28. Od zezwoleń na wywóz za granicę dobra kultury:

1) na wywóz czasowy

2) na wywóz stały - od wartości dobra ustalonej przez biegłych

29. Od indywidualnych zezwoleń dewizowych

30. Od pozwoleń radiowych wydanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą

31. Od zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji

32. Od koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakre-

638 zł 212 zł

638 zł 638 zł

1 000 zł 600 zł 400 zł

25 zł

120 zł 38 zł 25 % 106 zł 1 900 zł 1 063 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 17/25

sie obrotu z zagranicą paliwami i energią

33. Od zezwoleń na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydanych na podstawie przepisów Prawa atomowego:

1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek

2) na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych

3) na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich

4) na stosowanie poza jednostką organizacyjną (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące

5) na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze lub wytwarzającymi promieniowanie jonizujące oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1)

6) na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

7) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i

4 164 zł

200 zł

200 zł

200 zł

500 zł

500 zł

500 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 18/26

odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze

8) na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego

34. Od zgód i zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

1) od zgody na uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO,

2) od zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO

35. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej

36. Od zezwoleń na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt

37. Od zezwoleń wydawanych na usunięcie drzew lub krzewów osobom fizycznym na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 37a. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów ustawy o

1 000 zł

1 000 zł

3 400 zł 3 400 zł zezwolenia na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym 100 zł 70 zł

20 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 19/27

międzynarodowym obrocie odpadami:

1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrotne przemieszczanie odpadów

2) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący jednokrotne przemieszczenie odpadów

38. Od pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:

1) od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2

2) od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

3) od pozostałych pozwoleń Opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, wynosi 150% stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo

3. 39. Od zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

40. Od zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

41. Od innych niż wymienione w niniejszym załączniku zezwoleń (pozwoleń oraz koncesji):

1) na wykonywanie działalności gospodarczej

1380 zł 690 zł

2000 zł

500 zł 500 zł

100 zł

100 zł

1) zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich,

2) zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok ludzkich lub ich szczątków,

600 zł

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 20/28

2) od pozostałych

76 zł

3) zezwolenia dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

4) zezwolenia w sprawach dotyczących inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych,

5) zezwolenia w sprawach należących do właściwości organów celnych wydawane na wniosek składany przez osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy,

6) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane przedsiębiorcom,

7) zezwolenia na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody,

8) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

9) zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

10) zezwolenia na zbieranie przez sprzedawców odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych.

42. Od przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz duplikatów zezwoleń (pozwoleń, koncesji) - 50 % stawki określonej dla zezwolenia (pozwolenia, koncesji), z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2, ust. 17 i ust. 18, z tym że od duplikatów zezwoleń (pozwoleń, koncesji) nie więcej niż V Dokumenty

1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów), w tym również od udzielanych w jednym dokumencie przez pracowników będących akcjonariuszami spółek,

19 zł Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy):

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 21/29

których akcje zostały wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych, do reprezentowania na walnym zgromadzeniu tych spółek 15 zł

2. Od weksla:

1) wymieniającego sumę wekslową - od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł sumy wekslowej

10 gr

1) wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy,

2) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru z poczty korespondencji, przesyłek i pieniędzy oraz do odbioru dokumentów z instytucji lub urzędów, oraz ich odpisy i wypisy,

3) odpisy i wypisy w sprawach: - karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia, - cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,

4) udzielane dalszemu pełnomocnikowi (substytucje),

5) odpisy (wypisy) pełnomocnictw procesowych przeznaczonych dla uczestniczących w sprawie osób,

6) ustanawiane na rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, upoważniające do dysponowania: a) wkładem na bankowych rachunkach oszczędnościowych, b) zapisem księgowym w rejestrze nabywców obligacji pożyczek państwowych, c) zapisem księgowym w rejestrze nabywców jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych lub funduszy inwestycyjnych, d) środkami na rachunkach papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,

7) do zakupu obligacji Skarbu Państwa, ustanowione na rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,

8) oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego. Weksle:

1) wystawiane lub akceptowane w związku z obrotem z zagranicą,

2) wystawione na zabezpieczenie pożyczek udzielanych z Funduszu

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 22/30

2) niewymieniającego sumy wekslowej od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem

3) stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji oraz w wypadku, gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem nie da się ustalić

3. Dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela

Pożyczkowego Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. 10 gr

15 zł 7 zł

Dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, jeżeli poręczenie udzielane jest:

1) na wekslach oraz na deklaracjach dołączonych do weksli,

2) na zabezpieczenie pożyczek udzielanych przez pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, koleżeńskie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe działające w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

3) w związku z obrotem z zagranicą (gwarancje),

4) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki udzielane przez banki rolnikom, członkom spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, pracownikom służby rolnej i leśnej, pracownikom państwowych przedsiębiorstw rolnych oraz osiedleńcom, jeżeli poręczycielem jest: - małżonek dłużnika - bez względu na kwotę pożyczki, - inna osoba - gdy kwota pożyczki nie przekracza w ciągu roku 1 000 zł,

5) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki udzielane przez banki spółdzielniom produkcji rolnej, spółdzielniom kółek rolniczych, zrzeszeniom branżowym rolników indywidualnych, jeżeli poręczycielem jest członek spółdzielni, kółka, zespołu lub zrzeszenia,

6) na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszów celowych,

7) przez Skarb Państwa.

2006-08-30

©Kancelaria Sejmu

s. 23/31

2006-08-30

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 253, poz. 2532 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.