Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-25
Data wydania:2004-02-03
Data wejscia w życie:2004-03-04
Data obowiązywania:2004-02-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 2004


Strona 1 z 4
233

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) kalibrator — kalibrator akustyczny, będący przyrządem pomiarowym wytwarzającym, w połączeniu z mikrofonem pomiarowym, sinusoidalny sygnał akustyczny o co najmniej jednym poziomie ciśnienia akustycznego i co najmniej jednej częstotliwości, przeznaczony do wzorcowania przyrządów do pomiaru poziomu dźwięku lub poziomu ciśnienia akustycznego;

2) poziom ciśnienia akustycznego — wielkość wyrażoną w decybelach, wyznaczaną według wzoru:

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.

Dziennik Ustaw Nr 27  p 2 L = 10 log  —   p0                 — 1482 —                Poz. 233


gdzie: p — wartość skuteczna ciśnienia akustycznego wyrażona w paskalach, p0 — wartość odniesienia ciśnienia akustycznego równa 20 mPa;

3) deklarowany poziom ciśnienia akustycznego — poziom ciśnienia akustycznego wytwarzany w warunkach odniesienia przez kalibrator połączony z mikrofonem pomiarowym danego typu i o danej konfiguracji mechanicznej;

4) nominalny poziom ciśnienia akustycznego — deklarowany poziom ciśnienia akustycznego zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej;

5) deklarowana częstotliwość sygnału akustycznego — częstotliwość sygnału akustycznego wytwarzanego przez kalibrator w warunkach odniesienia;

6) nominalna częstotliwość sygnału akustycznego — deklarowaną częstotliwość sygnału akustycznego zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej;

7) podstawowy poziom ciśnienia akustycznego — w przypadku kalibratora wytwarzającego sygnał akustyczny o więcej niż jednej wartości poziomu ciśnienia akustycznego, nominalny poziom ciśnienia akustycznego; w przypadku kalibratora wytwarzającego sygnał akustyczny o jednej wartości poziomu ciśnienia akustycznego wartość tę uznaje się jako poziom podstawowy;

8) podstawowa częstotliwość sygnału akustycznego — w przypadku kalibratora wytwarzającego sygnał akustyczny o więcej niż jednej wartości częstotliwości, nominalną częstotliwość sygnału akustycznego; w przypadku kalibratora wytwarzającego sygnał akustyczny o jednej wartości częstotliwości wartość tę uznaje się jako częstotliwość podstawową;

9) współczynnik zniekształceń nieliniowych sygnału akustycznego — stosunek wartości skutecznej składowych sygnału będących efektem zniekształceń do wartości skutecznej sygnału całkowitego, wyrażony w procentach. § 2.

1. W skład kalibratora wchodzą w szczególności:

1) komora, w której wytwarzane jest ciśnienie akustyczne;

2) pobudnik akustyczny tłokowy albo membranowy, połączony z komorą;

3) układ zasilania;

4) wskaźnik sygnalizujący stan zasilania kalibratora albo urządzenie zapewniające samoczynne wyłączenie się kalibratora w chwili, gdy napięcie zasilania kalibratora zmniejszy się poniżej wartości minimalnej.

2. Jeżeli kalibrator współpracuje z mikrofonami pomiarowymi o różnych średnicach zewnętrznych, w jego skład powinny wchodzić adaptery dopasowujące. §

3. Części składowe kalibratora, do których użytkownik nie powinien mieć dostępu, powinny być odpowiednio zabezpieczone. § 4.

1. Na kalibratorze powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny w szczególności:

1) nazwa lub znak producenta;

2) oznaczenie typu i numer fabryczny;

3) znak zatwierdzenia typu;

4) klasa dokładności kalibratora;

5) wskazanie wszystkich dostępnych kombinacji poziomu ciśnienia akustycznego i częstotliwości sygnału akustycznego, dla których kalibrator spełnia wymagania metrologiczne określone dla danej klasy dokładności, z jednoznacznym wyróżnieniem aktualnie wybranej kombinacji;

6) wartość nominalnego poziomu ciśnienia akustycznego;

7) wartość nominalnej częstotliwości sygnału akustycznego;

8) wskazanie orientacji przestrzennej kalibratora wymaganej przy połączeniu z mikrofonem pomiarowym.

2. Na adapterze dopasowującym powinno być umieszczone w sposób trwały i czytelny oznaczenie typu danego adaptera. § 5.

1. Rozróżnia się trzy klasy dokładności kalibratorów: LS, 1 i

2. 2. Klasa dokładności LS odpowiada kalibratorom, dla których błędy graniczne dopuszczalne poszczególnych charakterystyk metrologicznych są najmniejsze, natomiast klasa dokładności 2 — kalibratorom, dla których błędy te są największe.

3. Jeżeli spełnianie wymagań przez kalibrator, określonych dla danej klasy, jest uzależnione od uwzględnienia poprawek określających wpływ warunków środowiskowych, to oznaczenie klasy takiego kalibratora powinno zawierać dodatkowo literę C poprzedzoną kreską ukośną.

4. W przypadku kalibratorów klasy LS wartości deklarowanego poziomu ciśnienia akustycznego i deklarowanej częstotliwości sygnału akustycznego powinny być określone dla każdego egzemplarza kalibratora, natomiast w przypadku kalibratorów klas 1 i 2 wartość każdej z tych wielkości powinna być jednakowa dla wszystkich kalibratorów danego typu. § 6.

1. W przypadku kalibratora klasy LS co najmniej jeden ze stosowanych mikrofonów pomiaro-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 243 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 242 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 241 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 240 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 239 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 238 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 237 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 236 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 235 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 234 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

  Jakie wymagania powinny spełniać w budynku przewody kominowe?

 • Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

  Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. (...)

 • Udziały w drodze wspólnej

  Działkę o powierzchni ok 1 ha podzielono na kilka działek budowlanych o różnych /nierównych sobie/ powierzchniach. Dojazd z drogi publicznej do tych nowych działek (...)

 • Sposób rozbudowy domu

  Czy są jakieś przepisy określające sposób rozbudowy domu? Chodzi mi o to, że na dużej działce stoi dom, zagospodarowanie przestrzenne miasta na tej i innych działkach (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.