Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 235 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-25
Data wydania:2004-02-04
Data wejscia w życie:2004-03-04
Data obowiązywania:2004-02-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 235 z 2004


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 27                — 1490 —                Poz. 235


235

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepis ogólny §

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) waga — przyrząd pomiarowy wyznaczający masę składu wagonów, po uprzednim zważeniu pojedynczych wagonów spiętych w skład;

2) strefa ważenia — strefę, w której znajduje się wagon podczas ważenia, obejmującą jeden lub więcej pomostów i strefę dojazdową;

3) waga wielopomostowa — wagę posiadającą dwa lub więcej pomostów, na której możliwe jest ważenie wagonu całkowicie spoczywającego na pomostach wagi;

4) ważenie wagonu spiętego — ważenie w ruchu całego wagonu lub ważenie cząstkowe wagonu pozwalające uzyskać wskazanie lub wydruk wskazujący jego masę;

5) ważenie cząstkowe — ważenie poszczególnych osi lub wózków wagonu w celu wyznaczenia masy wagonu;

6) ważenie składu wagonów — ważenie danej liczby wagonów spiętych i wyznaczenie sumy ich mas;

7) ważenie statyczne — wyznaczanie wartości obciążenia, gdy wagon jest nieruchomy podczas ważenia;

8) wagon kontrolny — wagon o znanej masie;

9) obciążenie maksymalne (Max) — maksymalną dopuszczalną wartość obciążenia całego wagonu lub jego część, która może być zważona w ruchu;

10) obciążenie minimalne (Min) — wartość obciążenia wagonu lub jego części, poniżej której nie powin———————

1)

no się ważyć w ruchu na wadze ze względu na duży błąd względny;

11) maksymalna masa wagonu — maksymalną dopuszczalną masę wagonu, który może być ważony w ruchu;

12) minimalna masa wagonu — masę wagonu, poniżej której nie powinno się ważyć w ruchu na wadze ze względu na duży błąd względny;

13) wartość działki elementarnej (d) — wyrażoną w jednostkach miary masy wartość różnicy między wartościami dwóch kolejnych wskazań;

14) prędkość maksymalna (Vmax) — prędkość wagonu, powyżej której wartość błędu może przekroczyć wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

15) prędkość minimalna (Vmin) — prędkość wagonu, poniżej której wartość błędu może przekroczyć wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

16) maksymalna prędkość tranzytowa — dopuszczalną prędkość wagonu, z którą może się on poruszać w strefie ważenia, bez stałej zmiany charakterystyk metrologicznych wagi poza granice określone w rozporządzeniu;

17) błędy graniczne dopuszczalne wagi — określone wartości skrajne błędów wagi;

18) klasa dokładności wag — klasę wag spełniających określone wymagania metrologiczne i których błędy zawarte są w określonych granicach. Rozdział 2 Wymagania metrologiczne w zakresie konstrukcji i wykonania wag § 2.

1. W skład wagi wchodzą w szczególności:

1) co najmniej jeden pomost;

2) oznakowane strefy dojazdowe;

3) zespół pomiaru masy;

4) zespół czujników identyfikacji wagonów;

5) urządzenie wskazujące;

6) urządzenie drukujące;

7) zespół sterowania;

8) półautomatyczne albo automatyczne urządzenie zerujące dla każdego z pomostów służące do na-

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 235 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 243 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 242 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 241 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 240 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 239 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 238 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 237 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 236 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 234 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne

porady prawne online

Porady prawne

 • Amortyzacja maszyny napełniającej z wagą

  Jaką stawkę amortyzacji zastosować do maszyny napełniającej z wbudowaną wagą, sterowaną elektronicznie?

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Zmiana kwalifikacji prawnej czynu

  W jakiej sytuacji osobie oskarżonej z art. 280 § 1 k.k. można zmienić zakwalifikowanie czynu na art. 283 k.k.? Co oznacza w tym przypadku stwierdzenie "wypadek mniejszej (...)

 • Kontrola kierowcy na terenie prywatnym

  Czy policja ma prawo kontrolować i zatrzymywać kierowcę na terenie prywatnym?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-01 poz. 863

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-24 poz. 96

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-21 poz. 1500

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-01 poz. 862

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-25 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.