Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 236 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-25
Data wydania:2004-02-09
Data wejscia w życie:2004-03-11
Data obowiązywania:2004-02-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 236 z 2004


Strona 1 z 17
236

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. Nr 153, poz. 1766) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zezwolenie jest wydawane na warunkach określonych w przyrzeczeniu wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, zwanym dalej „przyrzeczeniem”, na okres nie dłuższy niż czas pobytu określony w wizie lub okres ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

Dziennik Ustaw Nr 27                — 1495 —                Poz. 236


wać pracę lub cudzoziemców zamierzających pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą, ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy może zostać przeprowadzona w formie analizy przydatności pracodawcy dla tego rynku pracy. 2e. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania przyrzeczenia w szczególności, gdy pracodawca:

1) odmówi bez uzasadnionej przyczyny zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy skierowanych przez starostę na stanowisko proponowane cudzoziemcowi,

2) wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, którego kwalifikacje, umiejętności lub proponowane wynagrodzenie nie są odpowiednie do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać; wojewoda może żądać od wnioskodawcy wystąpienia do właściwych organów w celu określenia poziomu wykształcenia cudzoziemca lub potwierdzenia równoważności zagranicznych dokumentów o jego wykształceniu,

3) w postępowaniu o wydanie zezwolenia: a) złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane, b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia za autentyczny podrobił lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał,

4) złożył wniosek przed upływem roku od dnia stwierdzenia przez wojewodę faktu naruszenia przez pracodawcę przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

5) prowadzi działalność, która nie jest odpowiednia do stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy zaproponowanych cudzoziemcowi. 2f. Wojewoda wydaje pracodawcy decyzję o odmowie wydania przyrzeczenia w stosunku do cudzoziemca, który:

1) został skazany w Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności,

2) został skazany w Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia wolności, której wykonanie zostało zawieszone — do czasu zakończenia okresu próby,

skiej. Zezwolenie jest wydawane na okres oznaczony datami. Wzór zezwolenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

2) w § 3: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W toku postępowania w sprawie przyrzeczenia wojewoda bierze pod uwagę informacje:

1) starosty powiatu właściwego dla miejsca wykonywania pracy, o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz możliwości zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy,

2) pracodawcy o podjętych przez niego działaniach w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku, obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy lub korzystającemu z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; działania te uznaje się za niewystarczające, jeżeli pracodawca ograniczył się do złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2h w brzmieniu: „2a. Jeżeli charakter wykonywanej przez cudzoziemca pracy wymaga częstej zmiany miejsca wykonywania pracy, informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, udziela starosta powiatu właściwego dla siedziby pracodawcy. 2b. Działania starosty, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w celu zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy polegają w szczególności na:

1) analizie ewidencji zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

2) analizie ofert pracy zgłoszonych do urzędu pracy,

3) inicjowaniu działań w celu upowszechnienia oferty także wśród osób niebędących w ewidencji jako bezrobotne lub poszukujące pracy. 2c. W toku postępowania, o którym mowa w ust. 2b, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli nie są one odpowiednie do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. 2d. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, dotyczy cudzoziemców — wspólników lub akcjonariuszy spółek prawa handlowego zamierzających wykony-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 236 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 243 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 242 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 241 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 240 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 239 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 238 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 237 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 235 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 234 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1767

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1293

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-25 poz. 239

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1766

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1768

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.