Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 237 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-25
Data wydania:2004-02-09
Data wejscia w życie:2004-03-11
Data obowiązywania:2004-02-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 237 z 2004


Strona 1 z 17
237

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 153, poz. 1768) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:

1) cudzoziemców delegowanych przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego

Dziennik Ustaw Nr 27                — 1512 —                Poz. 237


4) proponuje cudzoziemcowi stanowisko pracy, które nie jest odpowiednie do usługi eksportowej, o której mowa w § 2.”,

będącego stroną umowy, o której mowa w ust. 2,

2) cudzoziemców delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez innego pracodawcę zagranicznego, który zawarł z pracodawcą zagranicznym określonym w ust. 2 umowę w celu realizacji części usługi eksportowej tego pracodawcy.

2. Podstawą realizacji usługi eksportowej jest umowa zawarta przez pracodawcę zagranicznego z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa powinna zawierać w szczególności wykaz stanowisk pracy oraz odpowiadający im zakres czynności i obowiązków wykonywanych przez delegowanych cudzoziemców.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zezwolenie na pracę cudzoziemca delegowanego, zwane dalej „zezwoleniem”, wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce realizacji usługi eksportowej, na pisemny wniosek pracodawcy zagranicznego, który jest stroną umowy określonej w § 2 ust.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzór kwestionariusza osobowego cudzoziemca stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w § 4: a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania przyrzeczenia w przypadku, gdy pracodawca zagraniczny:

1) wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, którego kwalifikacje i umiejętności nie są odpowiednie do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać, lub jego wynagrodzenie będzie niższe od wynagrodzenia przysługującego polskiemu pracownikowi za wykonywanie porównywalnej pracy,

2) w postępowaniu o wydanie zezwolenia: a) złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane, b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał,

3) złożył wniosek przed upływem roku od dnia stwierdzenia przez wojewodę faktu naruszenia przez pracodawcę zagranicznego przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Wojewoda wydaje pracodawcy zagranicznemu decyzję o odmowie wydania przyrzeczenia w stosunku do cudzoziemca mającego realizować usługę eksportową, który:

1) został skazany w Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności,

2) został skazany w Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia wolności, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone — do czasu zakończenia okresu próby,

3) rok przed złożeniem przez pracodawcę zagranicznego wniosku o wydanie zezwolenia naruszył przepisy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu; naruszenie przez cudzoziemca tych przepisów zostało stwierdzone przez wojewodę w wyniku przeprowadzonej kontroli,

4) jest stroną postępowania w sprawie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub o wydalenie.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.

1. Pracodawca zagraniczny niezwłocznie zwraca wojewodzie wydane przez niego przyrzeczenie i zezwolenie, jeżeli cudzoziemiec:

1) zrezygnował z wykonywania pracy,

2) zakończył wykonywanie pracy przed upływem terminu, na który zostało wydane zezwolenie,

3) nie rozpoczął wykonywania pracy w terminie określonym w zezwoleniu.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli opóźnienie rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca jest wynikiem uzgodnienia pracodawcy zagranicznego i cudzoziemca.

3. Wojewoda cofa wydane przyrzeczenie, jeżeli nie zostało wydane zezwolenie w terminie wskazanym w przyrzeczeniu, a pracodawca zagraniczny nie poinformował o okolicznościach, o których mowa w ust. 2.”;

5) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Wojewoda może przedłużyć przyrzeczenie lub zezwolenie na pracę cudzoziemca, gdy:

1) okres powierzenia cudzoziemcowi pracy będzie następować bezpośrednio po okresie wskazanym w wydanym wcześniej zezwoleniu lub pracodawca zagraniczny złoży wniosek o przedłużenie zezwolenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności zezwolenia,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 237 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 243 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 242 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 241 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 240 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 239 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 238 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 236 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 235 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 234 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1293

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1768

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1767

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-25 poz. 239

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1766

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.