Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 241 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-25
Data wydania:2004-01-30
Data wejscia w życie:2004-03-11
Data obowiązywania:2004-02-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 241 z 2004


Strona 1 z 6
241

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania i właściwość organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy

Dziennik Ustaw Nr 27                — 1532 —                Poz. 241


Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin, w tym: a) elementy wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia, b) dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, c) sposób i terminy wypłaty świadczeń;

2) podmioty uprawnione do wypłaty zasiłku pogrzebowego i tryb jego refundacji;

3) wzór i tryb wydawania legitymacji emeryta/rencisty policyjnego oraz właściwość organu uprawnionego do wydawania, wymiany i dokonywania wpisów, w tym wpisu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, oraz przypadki wymiany legitymacji. §

2. Organem właściwym do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia oraz ich wypłaty jest Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej. §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;

2) funkcjonariuszu — należy przez to rozumieć funkcjonariusza Służby Więziennej;

3) organie emerytalnym — należy przez to rozumieć Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej;

4) kierowniku jednostki — należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej właściwego w sprawach osobowych funkcjonariusza ubiegającego się o świadczenia pieniężne z tytułu zaopatrzenia emerytalnego;

5) legitymacji — należy przez to rozumieć legitymację emeryta/rencisty policyjnego;

6) wniosku — należy przez to rozumieć wniosek o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego. Rozdział 2 Wszczęcie postępowania §

4. Organ emerytalny wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tego tytułu na wniosek osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. § 5.

1. W postępowaniu przed organem emerytalnym osoba zainteresowana może działać osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli charakter czynności nie wymaga jej osobistego działania.

2. Pełnomocnikiem osoby zainteresowanej może być osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych.

3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie organu emerytalnego. §

6. Organ emerytalny jest obowiązany informować osoby zainteresowane o warunkach i dowodach wymaganych do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz do udzielania pomocy przy ubieganiu się o ustalenie tego prawa. § 7.

1. Osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik zgłasza wniosek do organu emerytalnego na piśmie lub ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie organu emerytalnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wniosek może być złożony również w komórce kadrowej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej właściwej ze względu na ostatnie miejsce pełnienia służby lub miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Kierownik tej jednostki przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami organowi emerytalnemu nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.

3. Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie już rozstrzygniętej prawomocną decyzją zgłasza się wyłącznie na piśmie.

4. Wniosek zawiera w szczególności:

1) imiona, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numery PESEL i NIP, adres zamieszkania i adres do korespondencji;

2) wskazanie świadczenia, o które ubiega się osoba zainteresowana;

3) podpis osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

5. Do wniosku załącza się — w zależności od rodzaju wskazanego świadczenia — dokumenty lub oświadczenia potwierdzające okoliczności uzasadniające prawo do tego świadczenia, a w szczególności:

1) świadectwo służby;

2) dokumenty stwierdzające zaliczenie okresów służby jako uprawniających do podwyższenia emerytury;

3) dokumenty stwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe;

4) zaświadczenie stwierdzające wysokość uposażenia i innych należności dla celów emerytalnych;

5) w razie zaginięcia funkcjonariusza — decyzję personalną właściwego przełożonego, stwierdzającą wygaśnięcie stosunku służbowego;

6) w razie ubiegania się o rentę rodzinną po funkcjonariuszu, emerycie lub renciście — odpis skrócony aktu zgonu, informację o stanie rodzinnym funkcjonariusza, z podaniem imion, nazwisk, dat urodzenia oraz adresów zamieszkania współmałżonka i dzieci, jak również innych członków rodziny (wnuków, rodzeństwa, rodziców), którzy pozosta-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 241 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 243 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 242 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 240 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 239 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 238 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 237 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 236 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 235 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 234 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 848

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-28 poz. 543

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-06 poz. 671

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-22 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1182

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.