Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 2004 - Strona 23

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-27
Data wydania:2004-11-25
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 2004 - Strona 23


Strona 23 z 24

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19154 —                Poz. 2703


„6a) środki ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.53)), oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o których mowa w art. 88 ust. 14, art. 115 i art. 119—124, które są przeznaczane na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, a także kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów o pomocy społecznej.”. Art. 70. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 118 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Opłata jest pobierana przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.”;

2) w art. 150 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie. Art. 71. W ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390) uchyla się art.

34. Art. 72.

1. Ârodki specjalne mogą funkcjonować, z zastrzeżeniem ust. 2, przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a ich dysponenci prowadzą w tym okresie egzekucję należności i regulują zobowiązania. Po tym dniu:

1) nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały środki specjalne;

2) środki pieniężne podlegają odprowadzeniu odpowiednio do budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ârodki specjalne, które uzyskiwały przychody z tytułów określonych w art. 18a ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, i z których były finansowane wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, mogą funkcjonować w tym zakresie do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku:

————————

53) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

1) utworzenia rachunku dochodów własnych — ustalone na dzień jego utworzenia zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych, w miejsce których został utworzony ten rachunek, stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi tego rachunku;

2) nieutworzenia rachunku dochodów własnych — z upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy następuje przeniesienie dochodów i wydatków zgodnie z art. 73 ust.

1. Art. 73.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 72 ust. 2, następuje przeniesienie:

1) przychodów zlikwidowanych środków specjalnych — do dochodów odpowiednio budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

2) wydatków zlikwidowanych środków specjalnych — do wydatków odpowiednio budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Ustalone na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych, w miejsce których — na podstawie ustaw zmienianych niniejszą ustawą — został utworzony państwowy fundusz celowy albo fundusz motywacyjny, stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi odpowiednio tych funduszy.

3. Wydatki budżetu państwa zwiększa się w odpowiednich częściach budżetu państwa o kwotę stanowiącą 80 % wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt

2. Art. 74. W przypadku środka specjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utworzonego na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, środki pieniężne podlegają przekazaniu do Krajowego Funduszu Drogowego utworzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571). Art. 75. Ustalone na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe Scentralizowanego Funduszu Rozwoju Centralnego Zarządu Służby Więziennej, utworzonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1957), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, utworzonego na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozba-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 2004 - Strona 23 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2722 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2721 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt K 25/03

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2720 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt K 20/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2719 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2718 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2717 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2716 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2715 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2714 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2713 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2712 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2711 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2710 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2709 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2708 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2707 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2706 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2705 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2704 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2702 z 20042004-12-27

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.