Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 2004 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-27
Data wydania:2004-11-25
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 2004 - Strona 3


Strona 3 z 24

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19134 —                Poz. 2703


10. Wydatki, o których mowa w ust. 9, są:

1) dokonywane przez dysponenta funduszu na wniosek właściwego, ze względu na finansowany cel, dysponenta części budżetowej;

2) przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy dysponenta części budżetowej, o którym mowa w pkt

1.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, w szczególności:

1) tryb przekazywania środków funduszu,

2) tryb i terminy sporządzania sprawozdań budżetowych z wykorzystania środków funduszu — uwzględniając rodzaj wydatków funduszu, cel, na który są przeznaczone, oraz formę organizacyjno-prawną jednostki realizującej cel wskazany w ustawie budżetowej.”;

9. Odrębne ustawy nie mogą określać innych źródeł dochodów własnych, niż wymienione w ust. 1 i 2, i innego ich przeznaczenia niż wymienione w ust. 6 i

7. Art. 18b.

1. Fundusze motywacyjne są środkami finansowymi gromadzonymi przez państwowe jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych, z części dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

2. Fundusze motywacyjne są przeznaczone na nagrody dla pracowników, żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dochodów budżetu państwa z tytułów, o których mowa w ust.

1.

3. W przypadku gdy więcej niż jedna jednostka budżetowa jest uprawniona do gromadzenia funduszu, o którym mowa w ust. 1, wielkość części dochodów budżetu państwa przeznaczonych na fundusz motywacyjny w sumie nie może być większa niż wielkość określona odrębną ustawą.

4. Fundusze motywacyjne nie są funduszami celowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.”;

4) uchyla się art. 21;

5) w art. 22: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań, z zastrzeżeniem ust. 8.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Minister nadzorujący państwowy fundusz celowy lub dysponujący nim, w porozumieniu z Ministrem Finansów, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego w zakresie nieuregulowanym ustawą tworzącą fundusz, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy i ustawy tworzącej fundusz.”, c) dodaje się ust. 8—11 w brzmieniu: „8. Ustawa budżetowa może określać inne, niż ustawa tworząca fundusz, przeznaczenie wydatków funduszu celowego, o ile nie otrzymuje on dotacji z budżetu państwa.

9. W planie finansowym funduszu ujmuje się wydatki na cel wskazany w ustawie budżetowej.

6) w art. 26 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wydatki, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych, oraz rozchody — stanowią nieprzekraczalny limit.”;

7) w art. 32: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) sposobu ustalania nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych oraz terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych oraz połowy zysku gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;”, b) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: „6) specyfiki finansowania szkoleń, które na mocy odrębnych ustaw są prowadzone i rozliczane w semestrach niepokrywających się z rokiem budżetowym;

7) specyfiki organizacji i obsługi postępowań odwoławczych.”;

8) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Spłata należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, przypadających na podstawie przepisów szczególnych państwowym jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 18—20 i 22, może być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umarzana, odraczana lub rozkładana na raty.”;

9) w art. 35d dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do środków publicznych, o których mowa w ust. 2, dolicza się odpowiednio dochody własne i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych oraz dochody i wydatki funduszu motywacyjnego państwowej jednostki budżetowej.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 2004 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2722 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2721 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt K 25/03

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2720 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt K 20/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2719 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2718 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2717 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2716 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2715 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2714 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2713 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2712 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2711 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2710 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2709 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2708 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2707 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2706 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2705 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2704 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2702 z 20042004-12-27

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.