Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2714 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-27
Data wydania:2004-12-09
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2714 z 2004


2714

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. Zapytanie lub wniosek o udzielenie informacji z Rejestru kieruje się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „biurem informacyjnym”, lub jego punktów informacyjnych działających przy niektórych sądach powszechnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Zapytanie o udzielenie informacji z Rejestru od prokuratorów dla potrzeb prowadzonych postępowań kieruje się do biura informacyjnego lub jego punktów informacyjnych działających przy prokuraturach okręgowych, określonych w załączniku nr 1a do rozporządzenia.

3. Dane osobowe osoby, której zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumen———————

1)

tu pozwalającego na ustalenie tożsamości tej osoby.

4. Dane identyfikujące podmiot zbiorowy, którego zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Zapytanie sporządza się oddzielnie dla każdej osoby oraz każdego podmiotu zbiorowego.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14 Punkt Informacyjny w Lublinie przy Sądzie Rejonowym,”, b) po pkt 29 dodaje się pkt 30—32 w brzmieniu: „30. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Sądzie Okręgowym,

31. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy Sądzie Okręgowym,

32. Punkt Informacyjny w Słupsku przy Sądzie Okręgowym.”;

3) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem pkt 44 załącznika nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19203 —                Poz. 2714


Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. (poz. 2714)

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PROKURATORÓW

1. Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej w Lublinie,

2. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Prokuraturze Okręgowej,

3. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Prokuraturze Okręgowej,

4. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Prokuraturze Okręgowej,

5. Punkt Informacyjny w Chełmie przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej w Lublinie,

6. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Prokuraturze Okręgowej,

7. Punkt Informacyjny w Elblągu przy Prokuraturze Okręgowej,

8. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Prokuraturze Okręgowej,

9. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Prokuraturze Okręgowej,

10. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim przy Prokuraturze Okręgowej,

11. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Prokuraturze Okręgowej,

12. Punkt Informacyjny w Kaliszu przy Prokuraturze Okręgowej z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,

13. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Prokuraturze Okręgowej,

14. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Prokuraturze Okręgowej,

15. Punkt Informacyjny w Koninie przy Prokuraturze Okręgowej,

16. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Prokuraturze Okręgowej,

17. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Prokuraturze Okręgowej,

18. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Prokuraturze Okręgowej,

19. Punkt Informacyjny w Legnicy przy Prokuraturze Okręgowej,

20. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Prokuraturze Okręgowej,

21. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Prokuraturze Okręgowej,

22. Punkt Informacyjny w Łomży przy Prokuraturze Okręgowej,

23. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy Prokuraturze Okręgowej,

24. Punkt Informacyjny w Olsztynie przy Prokuraturze Okręgowej,

25. Punkt Informacyjny w Opolu przy Prokuraturze Okręgowej,

26. Punkt Informacyjny w Ostrołęce przy Prokuraturze Okręgowej,

27. Punkt Informacyjny w Piotrkowie Trybunalskim przy Prokuraturze Okręgowej,

28. Punkt Informacyjny w Płocku przy Prokuraturze Okręgowej,

29. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Prokuraturze Okręgowej,

30. Punkt Informacyjny w Przemyślu przy Prokuraturze Okręgowej,

31. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Prokuraturze Okręgowej,

32. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Prokuraturze Okręgowej,

33. Punkt Informacyjny w Siedlcach przy Prokuraturze Okręgowej,

34. Punkt Informacyjny w Sieradzu przy Prokuraturze Okręgowej,

35. Punkt Informacyjny w Skierniewicach przy Ośrodku Zamiejcowym Prokuratury Okręgowej w Łodzi,

36. Punkt Informacyjny w Słupsku przy Prokuraturze Okręgowej,

37. Punkt Informacyjny w Suwałkach przy Prokuraturze Okręgowej,

38. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Prokuraturze Okręgowej,

39. Punkt Informacyjny w Âwidnicy przy Prokuraturze Okręgowej,

40. Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu przy Prokuraturze Okręgowej,

41. Punkt Informacyjny w Tarnowie przy Prokuraturze Okręgowej,

42. Punkt Informacyjny w Toruniu przy Prokuraturze Okręgowej,

43. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Prokuraturze Okręgowej,

44. Punkt Informacyjny w Warszawie-Pradze przy Prokuraturze Okręgowej,

45. Punkt Informacyjny we Włocławku przy Prokuraturze Okręgowej,

46. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Prokuraturze Okręgowej,

47. Punkt Informacyjny w Zamościu przy Prokuraturze Okręgowej,

48. Punkt Informacyjny w Zielonej Górze przy Prokuraturze Okręgowej.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2714 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2722 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2721 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt K 25/03

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2720 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt K 20/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2719 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2718 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2717 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2716 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2715 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2713 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2712 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2711 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2710 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2709 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2708 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2707 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2706 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2705 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2704 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 20042004-12-27

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2702 z 20042004-12-27

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 431

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-22 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-08 poz. 130

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-01 poz. 618

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-14 poz. 1564

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.