Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2717 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-27
Data wydania:2004-12-10
Data wejscia w życie:2005-01-11
Data obowiązywania:2004-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2717 z 2004


2717

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych Na podstawie art. 20g ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa sposoby i warunki przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, zwanych dalej „informacjami”, przez podmioty zobowiązane, o któ-

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 187, poz. 1922.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19206 —                Poz. 2717


rych mowa w art. 20c pkt 1—11 i art. 20d ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej „ustawą”. §

2. Informacje, w imieniu podmiotu zobowiązanego, przekazuje osoba upoważniona do ich przekazywania. § 3.

1. Przekazywanie informacji odbywa się na karcie rejestracyjnej, określonej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz. U. Nr 232, poz. 2337).

2. W przypadku stosowania formy pisemnej i osobistego doręczania informacji za pośrednictwem najbliższego komisariatu lub do najbliższej komendy powiatowej (miejskiej) Policji, przekazanie informacji odbywa się w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej dostęp osób nieuprawnionych, a osoba przekazująca otrzymuje potwierdzenie przekazania informacji.

3. Osoba przyjmująca informacje w jednostce Policji, o której mowa w ust. 2, rejestruje przyjęcie i wystawia potwierdzenie oraz niezwłocznie przekazuje informacje zgodnie z właściwością. §

4. Warunkami przekazywania informacji przez podmioty zobowiązane są:

1) posiadanie bezpośredniego i niezakłóconego dostępu do urządzenia teleinformatycznego lub faksu — w przypadku przekazywania informacji za pośrednictwem tego typu urządzeń;

2) czytelne wypełnianie karty rejestracyjnej: a) w przypadku wysyłania informacji faksem lub osobistego doręczenia w formie pisemnej — poprzez wpisanie jej do karty drukowanymi literami koloru czarnego pisanymi ręcznie lub maszynowo albo za pomocą edytora tekstu komputerowego, b) w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną — poprzez wpisanie jej do karty dużymi drukowanymi literami koloru czarnego pisanymi w edytorze tekstu komputerowego;

3) wpisanie imienia i nazwiska osoby składającej informację;

4) wysłanie informacji na właściwy numer faksu lub adres poczty elektronicznej właściwego organu Policji albo osobiste doręczenie w formie pisemnej. § 5.

1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, zgodnie z właściwością terytorialną, otrzymuje, wprowadza do centralnej bazy danych i aktualizuje informacje o:

1) klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców;

2) obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe;

3) przemieszczaniu się uczestników masowych imprez sportowych i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez;

4) środkach transportu, z jakich korzystają uczestnicy, miejscach zbiórek, trasach przejazdu oraz o liczebności grup uczestników;

5) osobach, przeciwko którym toczy się postępowania karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową;

6) osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową;

7) zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach;

8) organizatorach masowych imprez sportowych i organizatorach przejazdu uczestników masowych imprez sportowych oraz miejscach pobytu podczas tych imprez.

2. Komendant Główny Policji otrzymuje, wprowadza do centralnej bazy danych i aktualizuje informacje o:

1) związkach i klubach sportowych;

2) kalendarzu rozgrywek sportowych, z podaniem orientacyjnej liczby uczestników;

3) instytucjach zagranicznych, właściwych do współpracy.

3. Komendanci, o których mowa w ust. 1 i 2, rejestrują wpływ otrzymanych informacji, oznaczając ich zakres, datę i godzinę wpływu, podmiot zobowiązany oraz osobę upoważnioną do przekazywania informacji. §

6. Podmiot zobowiązany rejestruje przekazywane informacje oraz przechowuje dowody ich przekazania wraz z kopiami informacji przez okres co najmniej 3 miesięcy. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2717 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2722 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2721 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt K 25/03

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2720 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt K 20/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2719 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2718 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2716 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2715 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2714 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2713 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2712 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2711 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2710 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2709 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2708 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2707 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2706 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2705 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2704 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 20042004-12-27

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2702 z 20042004-12-27

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-06 poz. 329

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-18 poz. 45

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu odpłatnego udziału Policji w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-07 poz. 636

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1922

  Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 643

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.