Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 2728 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-27
Data wydania:2004-12-17
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 2728 z 2004


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 274                — 19326 —                Poz. 2728


2728

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie art. 151 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzór ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy

————————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2) Minister Zdrowia: M. Balicki

————————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1154), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 2728 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 2729 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 2727 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 2726 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 2725 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 2724 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 2723 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1154

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • Komunikat UE z 2010-07-17 nr 195 poz. 32

  Sprawa T-74/09: Postanowienie Sądu z dnia 17 maj 2010 r. — Francja przeciwko Komisji

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-01 poz. 875

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-29 poz. 1838

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.