Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2745 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-29
Data wydania:2004-12-20
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2745 z 2004


2745

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji Na podstawie art. 14g ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. Nr 109, poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 277

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:                — 19574 —                Poz. 2745


grodzenia. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania premii ustala Prezes Centrum.”,

„2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633 i Nr 164, poz. 1715).”;

2) w § 2: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Dla pracowników Centrum, o których mowa w ust. 1, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wyna-

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie odpowiednio tabele XVI i XVII zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2745 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2754 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2753 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2752 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2751 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Beskidzki Instytut Tekstylny" w Bielsku Białej

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2750 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2749 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2748 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2747 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2746 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2744 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2743 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 277, poz. 2742 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 218

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1239

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1241

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-02 poz. 519

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-26 poz. 1308

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.