Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2756 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-29
Data wydania:2004-12-14
Data wejscia w życie:2005-01-13
Data obowiązywania:2004-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2756 z 2004


2756

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków Na podstawie art. 131 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość ryczałtu, o którym mowa w art. 131 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-

Dziennik Ustaw Nr 279                — 19916 —                Poz. 2756


wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „ryczałtem”;

2) organy upoważnione do wydawania decyzji o przyznaniu ryczałtu;

3) dokumenty wymagane do wydania decyzji o przyznaniu ryczałtu;

4) sposób przekazywania ryczałtu. § 2.

1. Ryczałt ustala się w kwocie odpowiadającej trzykrotnej wysokości czynszu ustalonego przez organ wykonawczy gminy dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w trybie określonym w przepisach o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

2. Jeżeli właścicielem mieszkaniowego zasobu jest inna niż gmina jednostka samorządu terytorialnego, do ustalenia ryczałtu przyjmuje się trzykrotną wysokość czynszu ustalonego przez organ wykonawczy tej jednostki w trybie określonym w przepisach o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

3. W stosunku do lokali mieszkalnych niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego ryczałt ustala się w kwocie, o której mowa w ust.

1. §

3. Do obliczenia ryczałtu przyjmuje się wysokość czynszu, o której mowa w § 2, dla lokalu mieszkalnego o takiej samej powierzchni użytkowej, nie większej niż normatywna powierzchnia, o której mowa w art. 131 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu mieszkalnego. §

4. Jeżeli należność uiszczana przez żołnierza z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, o której mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jest niższa niż ryczałt obliczony w sposób określony w § 3, kwotę ryczałtu ustala się w wysokości należności określonej w umowie najmu. §

5. Ryczałt za okres krótszy niż miesiąc ustala się za każdy dzień w wysokości 1/30 ryczałtu miesięcznego. §

6. Decyzję o przyznaniu ryczałtu, na udokumentowany wniosek żołnierza, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego zajmowanego przez żołnierza. §

7. Do wniosku, o którym mowa w § 6, załącza się odpowiednio:

1) umowę najmu lokalu mieszkalnego, a także oświadczenie wynajmującego wskazujące wysokość należności uiszczanych przez żołnierza z tytu-

łu zajmowania tego lokalu oraz określające termin i formę płatności tych należności, jeżeli postanowień tych nie zawiera umowa najmu;

2) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa czynną służbę wojskową, stwierdzające odbywanie służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do odbycia tej służby;

3) decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną;

4) oświadczenie żołnierza, że zajmowany przez niego lokal mieszkalny nie jest oddany do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem;

5) zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu mieszkalnym;

6) oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym. §

8. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zawiadamia wynajmującego lokal mieszkalny o przejęciu obowiązku pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu przez żołnierza, podając adres lokalu, imię i nazwisko żołnierza oraz okres, przez który ryczałt będzie przekazywany, a także o ustaniu obowiązku przekazywania ryczałtu. Odpis zawiadomienia doręcza się żołnierzowi. § 9.

1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje ryczałt wynajmującemu w formie bezgotówkowej przelewem bankowym albo przekazem pocztowym.

2. Ryczałt przekazuje się w okresach miesięcznych albo w innych okresach określonych w umowie najmu lokalu mieszkalnego, z zachowaniem terminów płatności należności z tytułu zajmowania tego lokalu przez żołnierza. §

10. Postępowania w sprawach określonych w rozporządzeniu, niezakończone ostateczną decyzją do dnia jego wejścia w życie, toczą się w dalszym ciągu na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu. §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1). Prezes Rady Ministrów: M. Belka ———————

1)

Niniejsze rozporządzenie w części dotyczącej ustalania wysokości ryczałtu z tytułu zajmowania przez żołnierza lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 640), które w tej części traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2756 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2769 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2768 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2767 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie połączenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego z Wojskowym Instytutem Medycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2766 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2765 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2764 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2763 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2762 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2761 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2760 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2759 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN)

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2758 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 279, poz. 2757 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-18 poz. 1238

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-23 poz. 432

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-05 poz. 980

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.