Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 246 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie Administracyjne podpisane w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-26
Data wydania:2003-06-17
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data obowiązywania:2004-02-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 246 z 2004


Strona 1 z 13
246

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE podpisane w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii Na podstawie artykułu 36 ustęp 1 Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii z dnia 22 lutego 2001 r. właściwe władze: — w Rzeczypospolitej Polskiej — Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, — w Królestwie Hiszpanii — Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych ustanowiły środki administracyjne konieczne do stosowania wyżej wymienionej Konwencji i uzgodniły, co następuje:

ACUERDO ADMINISTRATIVO para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre la República de Polonia y el Reino de España De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1 del Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Polonia y el Reino de España de 22 de febrero de 2001, las Autoridades Competentes: — Por la República de Polonia, el Ministro de Economia, Trabajo y Política Social, el Ministro de Sanidad y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Agrario, — Por el Reino de España, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, han establecido las medidas administrativas necesarias para la aplicación del Convenio y han acordado las siguientes disposiciones:

Dziennik Ustaw Nr 28 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Definicje                — 1566 — TITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Definiciones                Poz. 246


1. Dla celów stosowania Porozumienia Administracyjnego pojęcie „Konwencja” oznacza Konwencję o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii z dnia 22 lutego 2001 r.

2. Pojęcia i wyrażenia określone w artykule 1 Konwencji zachowują w Porozumieniu takie samo znaczenie, jakie im zostało przypisane w wymienionym artykule. Artykuł 2 Instytucje łącznikowe Zgodnie z artykułem 36 ustęp 2 litera a) Konwencji dla każdej z Umawiających się Stron wyznacza się następujące instytucje łącznikowe:

1) w Hiszpanii: a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social — INSS — (Krajowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych) dla wszystkich grup zatrudnionych, z wyjątkiem osób objętych Specjalnym Systemem Ubezpieczenia Społecznego Pracowników Morza, i w zakresie wszystkich świadczeń, z wyjątkiem świadczeń z tytułu bezrobocia, b) El Instituto Social de la Marina — ISM — (Instytut Spraw Socjalnych Pracowników Morza) w zakresie wszystkich świadczeń Specjalnego Systemu Ubezpieczenia Społecznego Pracowników Morza;

2) w Polsce: a) Biuro Rozliczeń Międzynarodowych — BRM — (Instituto de Reembolsos de Prestaciones Sanitarias con el Extranjero) podległe Ministerstwu Zdrowia, w zakresie świadczeń zdrowotnych, b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych — ZUS — (Instituto de la Seguridad Social) — w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, c) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — KRUS — (Caja del Régimen Especial de Seguridad Social de los Agricultores) — w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników. Artykuł 3 Instytucje właściwe Instytucjami właściwymi dla stosowania Konwencji są:

1. Para la aplicación del presente Acuerdo Administrativo el término „Convenio” designa el Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Polonia y el Reino de España de 22 de febrero de 2001.

2. Los términos y expresiones definidos en el artículo 1 del Convenio, tendrán en el presente Acuerdo el significado que se les atribuye en dicho artículo. Artículo 2 Organismos de Enlace De conformidad con lo establecido en el artículo 36, apartado 2, letra a) del Convenio, se establecen por cada Parte Contratante los siguientes Organismos de Enlace:

1) En España: a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social — INSS — (Krajowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych), para todos los regímenes excepto para el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y para todas las prestaciones excepto las del desempleo. b) El Instituto Social de la Marina — ISM — (Instytut Spraw Socjalnych Pracowników Morza), para todas las prestaciones del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

2) En Polonia: a) Biuro Rozliczeń Międzynarodowych — BRM — (Instituto de Reembolsos de Prestaciones Sanitarias con el Extranjero) dependiente del Ministerio de Sanidad, para las prestaciones sanitarias. b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych — ZUS — (Instituto de la Seguridad Social), para la aplicación de la legislación de Seguridad Social, excluyendo la de los Agricultores. c) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — KRUS — (Caja del Régimen Especial de Seguridad Social de los Agricultores), para la aplicación de la legislación de Seguridad Social de los Agricultores. Artículo 3 Instituciones Competentes Las Instituciones Competentes para la aplicación del Convenio son las siguientes:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 246 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 253 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 252 z 20042004-02-26

  Decyzja dotycząca zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), przyjęta przez Organ Zarządzający Funduszu dnia 28 czerwca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 251 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek, sporządzonego w Strasburgu dnia 9 września 1998 r., do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 250 z 20042004-02-26

  Protokół Poprawek sporządzony w Strasburgu dnia 9 września 1998 r. do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 249 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 248 z 20042004-02-26

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 247 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r., w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 245 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 244 z 20042004-02-26

  Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, (...)

 • Usługi budowlane w Polsce i Belgii

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (ryczałt bez VAT). Świadczę usługi budowlane w Belgii i w Polsce. Z reguły moje usługi są wykonywane w Belgii (rachunek (...)

 • Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

  Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie?

 • Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

  Mojej mamie mieszkającej w Niemczech przesyłana jest emerytura z Polski, przeliczona na tamtejszą walutę. Od marca 2005 r. pomniejszana ona jest o podatek. Na jakiej podstawie (...)

 • Podatek dochodowy od zarobków w Holandii

  Moja żona w 2006 roku wyjechała do Holandii, tam założyła firmę sprzątającą i otrzymała pozwolenie na pobyt, nie wymeldowując się z Polski. W Holandii wykazywała (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-11 poz. 654

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 245

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 247

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r., w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1622

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-09 poz. 350

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.