Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 250 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół Poprawek sporządzony w Strasburgu dnia 9 września 1998 r. do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-26
Data wydania:2001-03-26
Data wejscia w życie:2002-03-01
Data obowiązywania:2004-02-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 250 z 2004


Strona 1 z 15
250

PROTOKÓŁ POPRAWEK sporządzony w Strasburgu dnia 9 września 1998 r. do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 9 września 1998 r. został sporządzony w Strasburgu Protokół poprawek do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, w następującym brzmieniu: Przekład PROTOKÓŁ POPRAWEK do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej Państwa członkowskie Rady Europy oraz inne Strony Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, przygotowanej do podpisania w Strasburgu w dniu 5 maja 1989 r. (zwanej dalej „Konwencją”), z zadowoleniem witając fakt, iż rozszerzanie składu członkowskiego Rady Europy od roku 1989 prowadzi do rozwoju i wdrażania na skalę ogólnoeuropejską zasad prawnych określonych w niniejszej Konwencji; mając na uwadze zasadnicze zmiany technologiczne i ekonomiczne w dziedzinie nadawania telewizyjnePROTOCOL AMENDING the European Convention on Transfrontier Television The member States of the Council of Europe and the other Parties to the European Convention on Transfrontier Television, opened for signature in Strasbourg on 5 May 1989 (hereinafter referred to as “the Convention”). Welcoming the fact that the enlargement of the membership of the Council of Europe since 1989 has led to the development and implementation at the pan-European level of the legal framework provided for under the Convention; Considering the major technological and economic developments in the field of television

Dziennik Ustaw Nr 28                — 1584 —                Poz. 250


go, jak i pojawienie się nowych usług komunikacyjnych w Europie od czasu przyjęcia Konwencji w roku 1989; zważywszy, iż zmiany te stwarzają konieczność ponownego przeanalizowania ustaleń Konwencji; pamiętając w związku z tym o przyjęciu przez Wspólnotę Europejską Dyrektywy 97/36/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 czerwca 1997 r. zmieniającej Dyrektywę Rady 89/552/EEC w sprawie koordynacji określonych przepisów prawa, ustawodawstwa lub działań administracyjnych w Państwach członkowskich w zakresie nadawania programów telewizyjnych; zważywszy na pilną potrzebę zmiany niektórych ustaleń Konwencji w celu stworzenia spójnego podejścia do telewizji ponadgranicznej między tym narzędziem a dyrektywą, zgodnie z postanowieniami Deklaracji w Sprawie Mediów w Społeczeństwie Demokratycznym przyjętej przez Ministrów państw uczestniczących w

4. Konferencji Ministrów Europy pod nazwą Polityki wobec Ârodków Masowego Przekazu (Praga, 7—8 grudnia

1994) oraz politycznej Deklaracji

5. Konferencji Ministrów Europy (Saloniki, 11—12 grudnia 1997); pragnąc dalszego rozwijania zasad określonych w Rekomendacjach Rady Europy w sprawie tworzenia strategii mających na celu walkę z uzależnieniem od palenia, alkoholu i narkotyków we współpracy z twórcami opinii i środkami przekazu, w sprawie prawa do nadawania krótkich sprawozdań z najważniejszych wydarzeń, gdzie prawa wyłączności do nadawania telewizyjnego zostały nabyte w kontekście ponadgranicznym, oraz w sprawie przedstawiania przemocy w elektronicznych środkach przekazu, które zostały przyjęte w ramach Rady Europy od czasu przyjęcia Konwencji, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Wyraz „juridiction” w artykule 8 ustęp 1 i w artykule 16 ustęp 2 litera a) w tekście francuskim zostaje zastąpiony wyrazem ”compétence”. Artykuł 2 Wyraz „advertisements” w artykule 15 w ustępach 3 i 4 w tekście angielskim zostaje zastąpiony wyrazem „advertising”. Artykuł 3 Definicja „nadawcy” w artykule 2 litera c) zostaje sformułowana następująco: „c) „nadawca” to osoba fizyczna lub prawna, która ponosi odpowiedzialność redakcyjną za układ te-

broadcasting as well as the appearance of new communications services in Europe since the adoption of the Convention in 1989; Noting that these developments call for a revision of the provisions of the Convention; Bearing in mind, in this regard, the adoption by the European Community of Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council of 19 June 1997 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in member states concerning the pursuit of television broadcasting activities; Considering the urgent need to amend certain provisions of the Convention in order to develop a coherent approach to transfrontier television between this instrument and the directive, as underlined in the Declaration on Media in a Democratic Society adopted by the Ministers of the States participating in the 4th European Ministerial Conference on Mass Media Policy (Prague, 7—8 December

1994) and in the political Declaration of the 5th European Ministerial Conference (Thessaloniki, 11—12 December 1997);

Wishing to further develop the principles embodied in the Council of Europe Recommendations on the drawing up of strategies to combat smoking, alcohol and drug dependence in cooperation with opinion-makers and the media, on the right to short reporting on major events where exclusive rights for their television broadcast have been acquired in a transfrontier context and on the portrayal of violence in the electronic media which have been adopted within the framework of the Council of Europe since the Convention was adopted,

Have agreed as follows: Article 1 The word “juridiction” in Article 8, paragraph 1 and in Article 16, paragraph 2 a) in the French text, shall be replaced by the word “compétence”. Article 2 The word “advertisements” in Article 15, paragraphs 3 and 4 in the English text, shall be replaced by the word “advertising”. Article 3 The definition of “Broadcaster” in Article 2 paragraph c) shall be worded as follows: “c) “Broadcaster” means the natural or legal person who has editorial responsibility for the

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 250 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 253 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 252 z 20042004-02-26

  Decyzja dotycząca zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), przyjęta przez Organ Zarządzający Funduszu dnia 28 czerwca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 251 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek, sporządzonego w Strasburgu dnia 9 września 1998 r., do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 249 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 248 z 20042004-02-26

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 247 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r., w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 246 z 20042004-02-26

  Porozumienie Administracyjne podpisane w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 245 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 244 z 20042004-02-26

  Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przymus adwokacki przed ETPCz

  Czy w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu istnieje obowiązek reprezentowania przez adwokata, lub radcę prawnego ?

 • Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

  Do którego z europejskich trybunałów - Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, czy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu można wnieść (...)

 • Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Proszę o szczegółowy wypis wszystkich proceduralnych kroków, które należy uczynić, aby skarga była przyjęta, łącznie z adresem do kogo kierowane, w jakim języku (...)

 • Wniesienie skargi do Trybunału Praw Człowieka

  Dnia 17 grudnia 2008 r. Trybunał Konstytucyjny w Polsce, rozpoznał pytania prawne dotyczące zasad zawierania umów o przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnie (...)

 • Protokół a akta osobowe pracownika

  Koleżanka z pracy dokonała poprawek w dokumentach służbowych. W trakcie rozmowy z przełożonym tłumaczyła się, że o dokonaniu takich poprawek doradził jej kolega (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 251

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek, sporządzonego w Strasburgu dnia 9 września 1998 r., do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-06 poz. 576

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 765

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia oraz zasad wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.