Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2784 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-29
Data wydania:2004-12-22
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2784 z 2004


Strona 1 z 10
2784

USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, którego celem jest ograniczenie tych emisji w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny. ———————

1)

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) instalacji i ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych;

2) instalacji znajdujących się na terenach zamkniętych, o których mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

1) dyrektywy 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 275 z 25.10.2003);

2) dyrektywy 2001/81/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001);

Dziennik Ustaw Nr 281 Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:                — 20175 —                Poz. 2784


1) ekwiwalencie — rozumie się przez to jeden megagram (1 Mg) dwutlenku węgla (CO2) lub ilość innego gazu cieplarnianego stanowiącą odpowiednik 1 Mg dwutlenku węgla, obliczoną z wykorzystaniem współczynników ocieplenia;

2) emisji — rozumie się przez to emisję w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2));

3) emisji unikniętej — rozumie się przez to ilość substancji, jaka byłaby wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji stosowanych powszechnie do wytwarzania określonego produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przez zastosowanie nowej instalacji, innego rozwiązania technicznego lub technologicznego lub innych surowców lub paliw nie została wprowadzona do powietrza;

4) emisji zredukowanej — rozumie się przez to ilość substancji, jaka nie została wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji istniejącej wskutek podjętych działań modernizacyjnych lub restrukturyzacyjnych mających na celu: a) obniżenie wielkości emisji przypadającej na jednostkę powstającego produktu lub jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału lub paliwa w zakładzie, na którego terenie jest położona instalacja objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji, lub b) obniżenie wielkości emisji w odniesieniu do średniej emisji z poprzedniego okresu, lub c) obniżenie wielkości emisji wskutek przejęcia przez inną instalację produkcji z instalacji zlikwidowanej;

5) gazach cieplarnianych — rozumie się przez to: a) dwutlenek węgla (CO2), b) metan (CH4), c) podtlenek azotu (N2O), d) fluoropochodne węglowodorów (HFCs), e) perfluoropochodne związki węgla (PFCs), f) sześciofluorek siarki (SF6); ———————

6) instalacji — rozumie się przez to instalację w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska;

7) instalacji istniejącej — rozumie się przez to użytkowaną instalację, ujętą w krajowym planie rozdziału uprawnień do emisji;

8) instalacji nowej — rozumie się przez to instalację, która powinna być objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji, a nie została ujęta w krajowym planie rozdziału uprawnień do emisji;

9) jednostce poświadczonej redukcji emisji — rozumie się przez to jednostkę emisji zredukowanej lub emisji unikniętej gazów cieplarnianych otrzymaną w wyniku realizacji projektu mechanizmu czystego rozwoju, wyrażoną jako ekwiwalent;

10) jednostce redukcji emisji — rozumie się przez to jednostkę emisji zredukowanej lub emisji unikniętej gazów cieplarnianych otrzymaną w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń, wyrażoną jako ekwiwalent;

11) państwach uprawnionych — rozumie się przez to Federację Rosyjską, Irlandię, Japonię, Kanadę, Konfederację Szwajcarską, Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Królestwo Hiszpanii, Królestwo Niderlandów, Królestwo Norwegii, Królestwo Szwecji, Księstwo Liechtensteinu, Księstwo Monako, Nową Zelandię, Republikę Austrii, Republikę Bułgarii, Republikę Chorwacji, Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Finlandii, Republikę Francuską, Republikę Grecką, Republikę Islandii, Republikę Litewską, Republikę Łotewską, Republikę Portugalską, Republikę Słowacji, Republikę Słowenii, Republikę Węgierską, Republikę Włoską, Rumunię, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki, Ukrainę, Wielkie Księstwo Luksemburga, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Związek Australijski, Republikę Cypryjską i Republikę Malty;

12) projekcie wspólnych wdrożeń — rozumie się przez to działanie inwestycyjne realizowane przez państwo uprawnione na terytorium innego państwa uprawnionego, które ma na celu redukcję lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych;

13) projekcie mechanizmu czystego rozwoju — rozumie się przez to działanie inwestycyjne realizowa-

3) dyrektywy 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001);

4) decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty i wykonania Protokołu z Kioto (Dz. Urz. WE L 49 z 19.02.2004);

5) decyzji Komisji z dnia 29 stycznia 2004 r. określającej wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazu cieplarnianego w myśl dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 59 z 26.02.2004). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2784 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2801 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2800 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2799 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2798 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2797 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2796 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2795 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2794 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2793 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2792 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2791 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2790 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2789 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2788 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2787 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2786 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2785 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2783 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2782 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2781 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Sprzedaż i import perfum a atesty

  Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie (...)

 • Spółka z o.o. jako emitent obligacji

  Czy spółka z o.o. może wyemitować bez żadnych zezwoleń obligacje własne o ustalonych warunkach spłaty zobowiazań przeznaczone dla ograniczonego kręgu nabyców (do (...)

 • Stawka ryczałtowa

  Rozpoczynam działalność w zakresie handlu opałem (węgiel brunatny) opodatkowaną na podstawie ewidencji ryczałtowej. Jaką stawkę przyjąć - czy jest to 3%?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.