Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2788 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-29
Data wydania:2004-12-20
Data wejscia w życie:2004-12-29
Data obowiązywania:2004-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2788 z 2004


2788

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS), zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Funkcję Pełnomocnika pełni podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. §

2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS), w tym w szczególności w zakresie wynikającym z „Programu dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen (MasterPlan SIS II PL)”;

2) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych mających znaczenie dla Systemu Informacyjnego Schengen II (SIS II) oraz Systemu Informacji Wizowej (VIS), a także uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie dorobku prawnego Schengen;

3) przewodniczenie pracom Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen;

4) przewodniczenie pracom Międzyresortowego Zespołu do Spraw Wykorzystania Ârodków w Ramach Funduszu Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

5) nadzór nad działaniami podejmowanymi przez Koordynatora Programu SIS II — Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

6) zapewnienie bieżącej, prawidłowej współpracy i wymiany informacji w zakresie dotyczącym Systemu Informacyjnego Schengen II między organami administracji rządowej a organami Unii Europejskiej, w tym współdziałanie z Komisją Europejską przy budowie polskiego Narodowego Interfejsu Systemu Informacyjnego Schengen II (SIS II);

7) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji działań związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen II, a także analizowanie zagrożeń wpływających na opóźnienia w realizacji „Programu dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen (MasterPlan SIS II PL)” i wnoszenie propozycji zapobiegających opóźnieniom;

8) rozpatrywanie innych spraw w zakresie związanym z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) oraz Systemem Informacji Wizowej (VIS). §

3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań. § 4.

1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane w okresach półrocznych, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2.

Dziennik Ustaw Nr 281                — 20188 —                Poz. 2788


§

5. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać przeprowadzenie ekspertyz. §

6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§

7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2788 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2801 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2800 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2799 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2798 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2797 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2796 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2795 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2794 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2793 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2792 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2791 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2790 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2789 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2787 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2786 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2785 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2784 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2783 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2782 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2781 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-30 poz. 1060

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II i Systemem Informacji Wizowej

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-11 poz. 1659

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1344

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1185

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym

 • Monitor Polski 2011 nr 45 poz. 504

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.