Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2794 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-29
Data wydania:2004-12-21
Data wejscia w życie:2005-01-13
Data obowiązywania:2004-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2794 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 281                — 20214 —                Poz. 2794


2794

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, w tym:

1) wewnętrzną organizację i tryb funkcjonowania sądów polubownych,

2) czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądów polubownych i ich organów,

3) wymagania dotyczące kwalifikacji i bezstronności arbitrów — stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. (poz. 2794)

REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁANIA STAŁYCH POLUBOWNYCH SĄDÓW KONSUMENCKICH PRZY PREZESIE URZ¢DU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY §

1. W skład stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „sądem polubownym”, wchodzą:

1) przewodniczący;

2) arbitrzy. §

2. Arbitrów — w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego działania sądu polubownego, ustalanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP” — wyznaczają organizacje pozarządowe reprezentujące konsumentów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych, będące stronami umowy o zorganizowaniu sądu polubownego, o której mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „umową”, przy czym liczba arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące konsumentów jest nie mniejsza niż liczba arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub liczba arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące operatorów pocztowych. § 3.

1. Arbitrem może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;

2. Po upływie kadencji arbiter może brać udział jedynie w rozpoznaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu jej zakończenia. § 4.

1. Prezes URTiP wpisuje arbitrów na listę arbitrów, zwaną dalej „listą”, i odbiera od nich ślubowanie.

2. Âlubowanie składa się według następującej roty: „Âlubuję uroczyście, że jako arbiter będę orzekać bezstronnie i zgodnie z prawem.”.

3. Przy rozpatrywaniu sprawy arbiter jest bezstronny i nie reprezentuje żadnej ze stron postępowania ani Prezesa URTiP. §

5. Lista składa się z części A, na którą wpisuje się arbitrów wyznaczonych przez organizacje pozarządowe reprezentujące konsumentów, z części B, na którą wpisuje się arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców telekomunikacyjnych, oraz części C, na którą wpisuje się arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące operatorów pocztowych. § 6.

1. Kadencja arbitrów trwa cztery lata i liczy się od dnia wpisania na listę.

5) w ciągu ostatnich 5 lat nie została skreślona z listy arbitrów z powodu rażącego naruszenia obowiązków arbitra.

2. Co najmniej jedną trzecią liczby wyznaczanych arbitrów, o której mowa w § 2, stanowią osoby mające wyższe wykształcenie prawnicze.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2794 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2801 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2800 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2799 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2798 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2797 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2796 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2795 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2793 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2792 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2791 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2790 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2789 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2788 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2787 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2786 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2785 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2784 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2783 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2782 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2781 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Przedstawiciel załogi

  Jesteśmy przedsiębiorstwem nie posiadającym zakładowej organizacji związkowej, do reprezentowania interesów pracowników został wybrany przedstawiciel załogi. Jak (...)

 • Sp. z o.o. w organizacji a wystawianie faktur

  Czy spółka z o. o. w organizacji możne wystawiać faktury?

 • NIP i REGON w sp. z o.o. w organizacji

  Spółka jest po akcie założycielskim u notariusza. Czy zarząd może wystąpić o NIP spółki przed zarejestrowaniem spółki w KRS? Czy zarząd może również wystąpić (...)

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

 • Niechciana poczta

  Dostałem drogą poczty tradycyjnej (Poczta Polska) od firmy X Sp. z o.o., fakturę pro forma, którą niby mam traktować jak ofertę handlową. Ani ja, ani żaden ze współpracowników (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-08 poz. 100

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1721

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalenia, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-25 poz. 1214

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-14 poz. 1429

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 32

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie planu współdziałania operatora publicznego z wojskową pocztą polową


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.