Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2796 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-29
Data wydania:2004-12-23
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2796 z 2004


Strona 1 z 2
2796

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie): ———————

1)

1) w Sądzie Rejonowym w Brzezinach;

2) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;

3) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie;

4) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie;

5) w Sądzie Rejonowym w Tychach;

6) w Sądzie Rejonowym we Włocławku;

7) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. §

2. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia są-

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703.

Dziennik Ustaw Nr 281                — 20234 —                Poz. 2796


b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy;”;

dów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 5: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) w Sądzie Rejonowym w Braniewie — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Działdowie — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy,”, b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4) w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy,

5) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie — dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy: a) Wydział Grodzki dla miasta Ostróda oraz gmin: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Miłomłyn i Ostróda, b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Morągu — dla gmin: Małdyty, Miłakowo i Morąg;”;

2) w ust. 11: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie — trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy z obszaru miasta Chorzów, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru miasta Chorzów, c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Âwiętochłowicach — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru miasta Âwiętochłowice,”, b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) w Sądzie Rejonowym w Mikołowie — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,”, c) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) w Sądzie Rejonowym w Tychach — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1— 4 ustawy, ———————

2)

3) w ust. 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,”;

4) w ust. 17 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Bychawie — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Rybczewice, Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew,”;

5) ust. 19 otrzymuje brzmienie: „19. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

1) w Sądzie Rejonowym w Brzezinach — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Kutnie — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Łęczycy — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

4) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Âródmieścia w Łodzi — trzy wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy: a) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź-Bałuty, b) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź-Polesie, c) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź-Âródmieście,

5) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi — dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy: a) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź-Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna,

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1328 i Nr 148, poz. 1562.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2796 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2801 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2800 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2799 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2798 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2797 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2795 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2794 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2793 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2792 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2791 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2790 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2789 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2788 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2787 z 20042004-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2786 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2785 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2784 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2783 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2782 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 281, poz. 2781 z 20042004-12-29

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie

  Proszę o wyjaśnienie, kiedy i na jakiej podstawie funkcjionariusz Policji może skierować wniosek do sądu grodzkiego, za wykroczenie drogowe. Czy może skorzystać wyłącznie (...)

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

  Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. (...)

 • Ewidencja przychodów przy ryczałcie

  Czy raporty miesięczne z kasy fiskalnej stanowią wystarczającą ewidencję przychodów w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego?

 • Zmiana sposobu użytkowania części domu

  W piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego właściciel budynku zamierza założyć zakład produkcji kleju biurowego. Technologia produkcji kleju jest całkowicie nieuciążliwa (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.